English   |     |  ورود به سايت
برنامه‌های عملیاتی در حوزه مدیریت طرح و برنامه
برنامه‌های عملیاتی در حوزه مدیریت طرح و برنامه بر اساس برنامه عملیاتی پنج ساله پژوهشكده علوم و صنايع غذايي
1.    پایش و به روز نمودن برنامه راهبردی پژوهشکده
2.    پایش برنامه‌های تفصیلی اجرایی پژوهشکده
3.    طراحی و استقرار نظام مدیریت بودجه
4.    انجام اقدامات لازم جهت برنامه‌ریزی برای ساخت و تجهیز ساختمان‌ها و آزمایشگاه‌های جدید پژوهشکده
5.    مطالعه و اجرای نظام برون‌سپاری در فعالیت‌های واحدهای پژوهشکده
6.    شناسایی فرآیندهای اصلی و پشتیبانی پژوهشکده، طراحی فرآیندهای جدید موردنیاز و مستندسازی آنها
7.    طراحی و پیاده سازی روش‌های پایش و بهبود فرآیندهای موجود همراه با مستندات مرتبط به آنها
8.    مهندسی مجدد فرآیندهای کلیدی و الکترونیکی کردن فرآیندها