English   |     |  ورود به سايت
فعالیت ها
-    انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه پژوهشکده.
-    همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
-    جمع‌آوری بودجه های مورد نیاز پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
-    تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی پژوهشکده.
-    تهیه دستورالعمل ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها (در صورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
-    دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
-    ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای پژوهشکده.
-    نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌ای بر حسب فعالیت و برنامه‌های اجرائی پژوهشکده و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
-    بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی.
-    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها و نیروها و عوامل موجود در پژوهشکده و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پژوهشکده.
-    بررسی مداوم وظایف سازمانی پژوهشکده و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشکده.
-    انجام بررسی‌های سازمانی و برآورد  نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشکده با همکاری مدیریت امور اداری و مالی.
-    مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف  واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل و ظایف پژوهشکده.
-    برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری.
-    تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) همچنین و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه پژوهشکده با همکاری واحدهای ذیربط.
-    برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات پژوهشکده.
-    تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی پژوهشکده و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء.
-    بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
-    مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور.
-    مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.
-    تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل.
-    برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی پژوهشکده به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
-    برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی.
-    بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی.
-    برنامه‌ریزی اجرای طرح‌های امانی و مورد نیاز پژوهشکده.
-    برنامه‌ریزی و تدوین فرآیند تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی.
-    نظارت بر اجرای طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف پژوهشکده.
-    پیشنهاد بودجه‌های عمرانی پژوهشکده برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
-    تهیه نقشه طرح‌های عمرانی پژوهشکده.
-    جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح‌های عمرانی پژوهشکده.
-    بررسی طرح‌های عمرانی و پیشنهادات واحدهای پژوهشکده برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها، امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی.
-    شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.