English   |     |  ورود به سايت
بازدید مدیران گروه صنایع غذایی درنا از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

مدیرعامل و جمعی از مدیران گروه صنایع غذایی درنا به منظور ارتقاءسطح همکاری ها و بهبود کیفیت محصولات تولیدی آن واحد صنعتی از آزمایشگاه مرکزی، تجهیزات و دستاوردهای تحقیقاتی  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، دراین بازدید که با هدف توسعه همکاری های مشترک صورت گرفت، مدیران دو مجموعه بر افزایش تعامل در زمینه های واحد تحقیق و توسعه شرکت و عقد تفاهم نامه و قرارداد های مشترک پژوهشی تاکید نمودند.