English   |     |  ورود به سايت
بازدید وزیر علوم و معاون پژوهش و فناوری وزیر از غرفه پزوهشکده علوم و صنایع غذایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و هیأت همراه از غرفه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار کشور بازدید کردند.