English   |     |  ورود به سايت
مجموعه کارگاه های آموزشی تخصصی صنایع غذایی برگزار گردید
در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی؛ 
مجموعه کارگاه های آموزشی تخصصی صنایع غذایی برگزار گردید 
مجموعه کارگاه های صنایع غذایی با حضور بیش از 35 نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته های مرتبط و کارشناسان صنایع و مدیران کنترل کیفیت، در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این پژوهشکده، موضوعات این مجموعه کارگاه های آموزشی شامل توسعه محصول در بخش های صنایع غذایی، تکنیک های پیشرفته در این صنایع و پروتئین های صنعتی بوده است که توسط دکتر سعید رحیمی محقق برجسته شرکت بین المللی NIZO هلند در دو روز متوالی و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار گردید.
شایان ذکر است در پایان این دوره که با هدف ارتقا سطح علمی محققین داخل کشور پژوهشکده برگزار شد به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در این دوره تخصصی اعطا شد.