English   |     |  ورود به سايت
گزارش تصویری از حضور در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار کشور


دیدار با دکتر مسعود خجسته، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی فرااستانی چند منظوره تولیدی و توزیعی محصولات گوشتی و دامی و همچنین از صاحبان صنایع دامی در کشور استرالیا با بیش از 30 سال فعالیت بین المللی در غرفه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در 17 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار کشور.

معرفی آنلاین خدمات تخصصی قابل ارائه به صنعت و دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در سایت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی توسط مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و معاون پژوهشی این موسسه پژوهشی.


معرفی آنلاین خدمات تخصصی قابل ارائه به صنعت و دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در سایت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی توسط مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و معاون پژوهشی این موسسه پژوهشی.انجام مذاکرات برای گسترش فعالیت های بین المللی با دکتر فتحی جمال، مدیر دپارتمان صادرات انستیتو تکنولوژیکی Christiani از کشور آلمان در غرفه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی همزمان با 17 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار کشور.