English   |     |  ورود به سايت
مدیریت پژوهش و فناوری
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
مدیریت برنامه و بودجه
مدیریت تحول سازمانی
مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت تملک و دارایی ها
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
مستندسازی فرایندها


روش اجرایی مستند سازی فرآیندها 

دستورالعمل نگارش و کدگذاری اسناد 


دستورالعمل تشکیل جلسات

فرم فهرست اسناد داخلی

فرم فهرست اسناد خارجی

فرم فهرست سوابق

فرم پیشنهاد تهیه / تغییر اسناد

فرم تحویل اسناد

فرم صورتجلسه

فرم درخواست پشتیبانی جلسه