English   |     |  ورود به سايت
وظایف مدیریت اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

- پیش بینی و برآورد اعتبارات لازم جهت تهیه و انجام امور سفارش، خرید کتب و نشریات و ... مورد نیاز گروههای پژوهشی و سایر بخش های تحقیقاتی و ارائه گزارشات لازم به معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشکده.
- اداره کتابخانه پژوهشکده و ارائه خدمات لازم براساس روشهای علمی کتابداری.
-  برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به چاپ و انتشارات پژوهشکده.
- حفظ و حراست از کتابهای نایاب و اسناد و مدارک تاریخی و قدیمی موجود در پژوهشکده.
- ارائه آموزش های رایانه ای به کارکنان و اعضای هیأت علمی پژوهشکده.
- تهیه گزارشهای لازم از فعالیتهای کتابخانه و ارائه آن به معاونت پژوهشی و فناوری.
- احیا و نشر متون کهن معتبر و ممتاز در حوزه فرایندهای تبدیلی و زیست محیطی در پژوهشکده.
- مبادله کتاب و نشریات ادواری و اسناد با مجامع و مراکز علمی پژوهشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.
- برقراری ارتباط با مراکز و مجامع علمی و بین المللی، کتابخانه ها و مراکز نشر کتب و مجلات علمی پژوهشی و ... در داخل و خارج از کشور به منظور ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد کتابداری اطلاع رسانی و تسهیل در امر دسترس بودن مقالات علمی پژوهشی.
- راهبری و توسعه سیستمهای رایانه ای پژوهشکده و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه ای داخل و خارج از کشور.
- برقرای ارتباط پژوهشکده با شبکه جهانی اینترت، ایجاد بانک اطلاعاتی علمی پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از سرورهای اینترنتی در پژوهشکده.
- ارائه خدمات مشاوره ای به گروههای پژوهشی در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه.
- نظارت بر تهیه و تأمین نرم افزارهای مورد استفاده در گروههای پژوهشی و سایر واحدهای پژوهشکده.
- اداره فعالیتهای مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه ای داخلی و خارجی.
- حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی علمی ـ پژوهشی پژوهشکده.
- برنامه ریزی برای خرید پایگاههای اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین مورد نیاز.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.