English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
احمد بالندری
گرایش تحصیلی:
استادیار گروه زیست فناوری موادغذایی - پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تلفن: 35425391-051

نمابر: 35425406-0511

همراه : 09151004052 

پست الکترونیک: balandary1339@yahoo.com

صندوق پستی: 356/157/91895

سوابق تحصیلی 

• دکتری زراعت، گرایشاکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد . 1390 .
•  کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، دانشگاه شیراز.1374.
• کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد. 1366.

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

•  اکولوژی و فناوری تولید گیاهان دارویی ، اهلی سازی و افزایش بهره وری ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی بومی ، تولید فرآورده های ارگانیک از گیاهان دارویی با هدف کاربرد در صنایع غذایی و دارویی ، توسعه کاربرد عصاره گیاهان دارویی در مدیریت آفات و بیماری - های گیاهی جهت تولید محصولات سالم و ارگانیک .

طرح های پژوهشی اجراء شده و در دست اجراء ( مجری" م " ، همکار " ه " ،  ناظر " ن " ):

1 -  گردآوري و بررسي خصوصيات بوتانيکي توده هاي محلي زيره سبز ايران . 1371. " م ".

 2 - اثرهورمون اکسين و آبياري Mist برريشه زايي قلمه هاي برگدار زرشک . 1371 . " ه "  

3 - بررسي برداشت ميوه زرشک با استفادهاز اتفون . 1371. " م ".

4- اثرات اسيد جيبرليک و اتفون برخصوصيات ميوه و سهولت برداشت زرشک بيدانه .1374. " م ".

5- کاربرد اتفون در سهولت برداشت زرشک. 1375 . " م ".

6- تهیه 2 کلرواتیل فسفونیک اسید (اتفون). 1377 . " ه ".

7-  تکثير زيره سياه بروش کشت درون شيشه‌اي . 1378. " ه ".

8- تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاهان دارویی . 1378. " ن ".  

9- شناسايي انواع و ايجاد باغ کلکسيون زرشک.  1378. " م " .

10- توليد و تکثيرگياه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گياهي . 1379. " ه ".

11- بررسي روشهاي مناسب هرس و تربيت زرشک بيدانه . 1380." م ".

12- ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه دارویی مهم. 1381 . " ن " .

13- بررسي امکان تکثير زرشک بيدانه به روش کشت بافت و ريشه زايي قلمه. 1382. " م ".

14- اثرات اتفون برسهولت برداشت محصول بادام و کارآیی آن در تاخیر گلدهی. 1383 . " ه ".

15- بررسی جنبه های اکولوژیکی و خصوصیات فیتوشیمیایی برخی گونه های دارویی خانواده نعنا  در خراسان . 1383. " ه ".

16- طرح جامع مطالعاتي اصلاح، بهبود و توسعه ي فناوري و فرايند زرشک و بسته بندي آن .1383. " ه ".

17- بهینه سازی تولید و فرآوری کشمش. 1386 . "ن ".

 18- بررسی اثرات پری بیوتیکی  چند گیاه دارویی بومی کشور. 1389. " ه ".

 19- بررسي تأثيرعناصر پرمصرف وکم مصرف برخصوصيات کمي و کيفي زرشک بي دانه. 1389 . " م ".

20- بررسي سيتوژنتيکي توده هاي زرشک دانه دار وبيدانه استان هاي خراسان و بررسي علل بي دانگي زرشک زراعي . 1390."ه ".

21- مطالعه برخی  خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه های به زراعی کشت کاسن پاکوتاه در شرایط مشهد .1390. " م ".

22-بررسي امکان تلاقي انواع اکوتيپ هاي زرشک بي دانه و دانه دار و رفع موانع جوانه زني بذور حاصل از آن . 1392. " م ".

23- تعیین آستانه خسارت تنش خشکی بر روی گیاه زرشک زینتی در شرایط آب و هوایی مشهد . 1393. " ن ".

24- بررسی اثرتلفیقی سموم حشره کش، کنه کش و قارچ کش بر میزان باقیمانده آنها در دوره کارنسیخیار و گوجه فرنگی گلخانهای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافیگازی- طیف سنجی جرمی . 1394 . " ن"

25- بررسي توده ه هاي بومی کاسني ، استخراج اينولين و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آن . 1394.  " م ".

26- بررسی و مقایسه برخی از ترکیباتزیست فعال و مغذی دوازده توده بومی زرشک با تاکید بر خواص آنتی اکسیدانی آنها . 1395." م ".

مقالات چاپ شده در مجلات علمی :
1- بررسي مورفولوژيک برخي از ژنوتيپهاي زرشک در منطقه خراسان .(Berberis sp.) 1387. مجله علوم كشاورزي ايران (3) 39.
 636 – 623 .
2- Molecular analysis of  Iranian seedless barberries via SSR. 2011. Scientia Horticulture. 129 (4): 702 – 709.  
3- Investigation into seasonal effect and browning inhibitor on callus regeneration seedless barberry (Berberis vulgaris var. asperma ). 2011. Plant Tissue Culture. & Biotechnology. 21(2): 161 – 168.
4 - اثر تاريخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندامهاي هوايي کاسني پاکوتاه .(Cichorium pumilum Jacq.) 1390 . پژوهشهاي زراعي ايران (3)9 . 446-438 . 
5- بررسی اثرات استراتیفه سرمایی، اسید جیبرلیک و پوست برداری با اسید سولفوریک روی جوانه زنی بذور سه ژنوتیپ ایرانی زرشک ایرانی. 1391. علوم وتکنولوژی بذر (3) . 18- 11 .
6- مديريت تلفیقی كودي كاسني علوفه اي رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین. 1392. علوم زراعی ایران(3) 15. 221- 207.
7 - Biochemical changes in barberries during adventitious root formation : the role of indole -3-butyric acid and hydrogen peroxide. 2014. Spanish Journal of Agricultural Research. 12(2) : 477- 485.
8 - خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ های بومی کاسنی. 1394 . تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. (2)23 . 236-226 .
9 - بررسی تشکیل دانه و میوه در تلاقی های دو طرفۀ زرشک بی دانه و ژنوتیپ های وحشی زرشک. 1394. علوم باغبانی ایران . (2) 46 . 331- 323 .
10 - اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه اي رقم پونا  (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna). 1394. علوم زراعی ایران. (2) 17 . 114- 104. 
11 - تأثير كودهاي آلي، تلقيح ميكوريزايي Glomus mosseae) و (G. intraradices  بر عملکرد کمی و كيفی  برداشت مختلف گياه دارويي كاسني پاكوتاه (Cichorium pumilum Jacq.). 1394 . علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي). (2) 29 . 313 – 302 .
12 - بررسی روشهاي مختلف جداسازي و خواص فیزیکوشیمیایی فراکسیونهاي با طول زنجیره مختلف اینولین حاصل از گیاه کاسنی. 1394. پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی .(3)4 .256- 247. 
13 - مقایسه عملکرد فروکتانهاي ارقام خارجی و توده هاي بومی کاسنی و بهینه سازي روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM).
 1394. پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی .(4)4 .354 – 343.
14 -  جنبه هاي اكولوژيكي و ويژگيهاي فيتوشيميايي برخي گياهان دارويي خانواده نعنا در استانهاي خراسان . 1395 . اكوفيزيولوژي
 گياهي. (24) 8 . 222 – 209 .
 مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:
1- گردآوري و بررسي خصوصيات بوتانيکي توده هاي محلي زيره سبز  ايران. دومين گردهمايي زعفران و زراعت گياهان دارويي. گناباد. 1373. 
2-  شناسايي کلونهاي زرشک. اولين سمينار فرايند زرشک. بیرجند.  1374. 
3-  بررسي اثر اتفون بر سهولت برداشت زرشک. اولين سمينار فرايند زرشک. بیرجند. 1374.
4 - بررسي روشهاي مناسب هرس زرشک بيدانه. اولين سمينار فرايند زرشک. بیرجند. 1374. 
5- بررسي اثر اتفون بر سهولت برداشت زرشک در سه منطقه. اولين کنگره علوم باغباني ايران. کرج. 1375.
6- اثرات اسيد جيبرليک بر خصوصيات ميوه و رشد رويشي زرشک. اولين کنگره علوم باغباني ايران. کرج.  1375.
7- مروري بر پژوهشهاي انجام شده زرشک در ايران. اولين سمينار گياهان دارويي و صنعت. شیراز. 1376.
8- ويژگيها، روشهاي پرورش و مصارف زرشک بيدانه. اولين سمينار گياهان دارويي و صنعت. شیراز . 1376.
9 - تأثير هورمون اکسين بر ريشه زايي قلمه هاي زرشک بيدانه. دومين کنگره علوم باغباني ايران. کرج. 1379.
10- شناسايي انواع و ايجاد باغ کلکسيون زرشک. دومين کنگره علوم باغباني ايران. کرج. 1379.
11- تعيين روشهاي مناسب هرس و تربيت زرشک بيدانه. سومین کنگره علوم باغباني ايران. کرج. 1382. 
12- اثرات تیوسولفات نقره بر دوام عمر گل بریده مریم . سومین کنگره علوم باغباني ايران. کرج. 1382. 
13- بررسي خصوصيات جوانه زني، رشد و نمو و ميزان اسانس در توده هاي محلي زيره سبز ايران. اولين همايش ملي زيره سبز. سبزوار. 1383.
14- اثرات درماني و کاربردهاي زرشک در طب سنتي و پزشکي نوين. دومين همايش گياهان دارويي ايران. تهران. 1383.
15 - معرفي درختان و درختچه هاي چندمنظوره براي توسعه پايدار فضاي سبز. دومين همايش ملي توسعه پايدار فضاي سبز. مشهد. 1384.
16-  مروري بر دستاوردهاي تحقيقاتي دوازده ساله زرشک بي دانه. چهارمين کنگره علوم باغباني ايران . مشهد. 1384 .
17-  زرشک بی دانه، تحولی بایسته در محصولی شایسته . نخستین جشنواره ملی زرشک. قاین. 1387.
18- بررسي خصوصيات کيفي زرشک بي دانه تحت تاثير زمانهاي مختلف برداشت ميوه در دو منطقه با آب و هوايي متفاوت . ششمين کنگره علوم باغباني ايران. رشت. 1388. 
19- بررسي تأثير کودهاي شيميايي و مالچ آلي بر خصوصيات کمي و کيفي زرشک بي دانه Berberis vulgaris L.  var.asperma.  (مقاله کلیدی). همايش ملي گياهان دارويي و شناخت پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن. بیرجند . 1389. 
20 - بررسي تاثير صفات کمي و کيفي زرشک بي دانه  Berberis vulgaris L. با استفاده از ضرايب همبستگي در دو منطقه آب و هوايي. همايش ملي گياهان دارويي و شناخت پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن. بیرجند . 1389.
21- بررسي تاثير زمان برداشت بر برخي صفات زرشک بي دانه در دو منطقه آب و هوايي. همايش ملي گياهان دارويي و شناخت پتانسيل هاي اقتصادي و اشتغال زايي آن. بیرجند . 1389. 
22 - Cytogenetic and pollination studies in seedless barberry (Berberidaceae) and its relative species in estern Iran. (IHC. 2010). 28th  International Horticultural congress. Libosa – Portugal.   
23- تعيين دماهاي کاردينال جوانه زني بذور کاسني پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq.  . همايش ملي علوم و تکنولوژي بذر. مشهد . 1390.
24-  ضرورت بازنگري در روشهاي توليد، فرآوري و بازاريابي زرشک بي دانه. اولين همايش ملي زرشک  و عناب. بیرجند . 1390.  
25-  سال آوري در زرشک، فرضيه ها و راهبردها. اولين همايش ملي زرشک و عناب. بیرجند . 1390 .
26- بررسي عملکرد محصول زرشک بي دانه تحت تأثير صفات کمي و وزن يکصد حبه محصول آن در دو منطقه آب و هوايي. اولين همايش ملي زرشک و عناب  . بیرجند .. 1390
27- Study the aerial parts production of dwarf chicory (Cichorium pumilum Jacq.) under different   
sowing dates and plant density. 3th International congress on aromatic and medicinal plants (CIAPAM 2011). Cagliari - Italy. 
28- اثر تاریخ کشت های بهاره بر خصوصیات کمی و کیفی کاسنی پاکوتاه   Cichorium pumilum Jacq.   . کنگره ملی گیاهان دارویی. جزیره کیش. 1391 .  
29- بررسی مورفولوژی و عملکرد ریشه ی توده های بومی کاسنی برای تولید اینولین. دومین کنگره ملی گیاهان دارویی.  تهران . 1392  . 
30-  بررسی و مقایسه میزان ترکیبات فنولی کل و آنتوسیانین‌های عصاره هشت ژنوتیپ دانه‌دار زرشک . همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. جزیره قشم.  1392 .
31- Chicory As A Potential New Crop In Iran . 3th National Congress on Medicinal Plants. 2014 . Mashhad . Iran.
32 - ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکی 9 ژنوتیپ زرشک بومی ایران . نهمین کنگره علوم باغبانی ایران. اهواز . 1394 .
33- Phylogenic Relationships of Some Iranian Genotypes and European Cultivars of Chicory (Cichorium intybus L.). 4th National Congress on Medicinal  Plants. 2015. Tehran . Iran.
34 - بررسی شرایط خشک کن پاششی بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک در پودر نوشیدنی فراسودمند زرشک. سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند. تهران. 1394 .
 35 - Assessing potential of chicory indigenous populations and forign cultivars for  industrial application .5th  National Congress on Medicinal  Plants.  2016. Isfahan.  Iran .
36 - Establishment of collection garden for studying on diversity in indigenous barberries. International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated by Human and NaturalAction. 2016. Shiraz. Iran.

مشاوره پایان نامه های دانشجویی:
1- تعیین محدوده زمانی مناسب برداشت زرشک بی دانه بر اساس شاخص رسیدگی میوه در شهرستان بیرجند. 1384. (کارشناسی ارشد. مشاور)
2 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه کاسنی ( Cichorium  intybus L.  ) .1389 . (کارشناسی ارشد. مشاور) 
3 - بررسی امکان کشت این ویتروی زرشک بی دانه. 1390  .(کارشناسی ارشد. مشاور)  .
4 - بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد رویشی و زایشی گیاه کاسنی پا کوتاه .1392 . )کارشناسی ارشد. مشاور)
5 - نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی و دور آبیاری بر شاخص های رشد، عملکرد رویشی و دانه کاسنی پاکوتاه. 1393. )کارشناسی ارشد. مشاور (
6 - بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی ده ژنوتیپ زرشک بومی ایران. 1394. (کارشناسی ارشد. راهنما ).
7 - بررسی ریزازدیادی زرشک بی دانه و عناب با استفاده از کشت بافت. 1395. ( دکتری . مشاور )

واحدهای درسی تدریس شده:
1- گیاهشناسی2 ( سیستماتیک گیاهی )   2- باغبانی عمومی   3 - باغبانی خصوصی( سبزیکاری ، گلکاری )   4 - ازدیاد نهال
5- اصول خزانه داری   6- طراحی فضای سبز   7- درختان و درختچه های زینتی   8- کشت و پرورش گیاهان دارویی . 

فعالیت شاخص پژوهشی :  
احداث باغ کلکسیون منحصر بفرد زرشک بعنوان یکی از ذخایر توارث گیاهی کشور با بیش از 30  نوع  زرشک متنوع بومی در سال 1378 در مشهد.