English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی :عادل بیگ بابایی
گرایش تحصیلی: شیمی فیزیک
استادیار گروه شیمی مواد غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن: 35425370-051
فکس: 35003150-051
پست الکترونیکی :a.beigbabaei@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735

موضوعات مورد علاقه
    جداسازی ، استخراج و اندازه گیری باقیمانده سموم در موادغذایی
    شناسایی پروفایل اسیدهای چرب موجود در روغن ها
    شناسایی ترکیبات موجود در موادغذایی به کمک تکنیک های کروماتوگرافی(GC,HPLC,AA)

سوابق تحصیلی
    دکتری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388
    کارشناسی ارشد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 1377
    کارشناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 1374

طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته
- تولید چسب سرچوب کبریت
- تعيين تقلب در آب ليمو برا ي ارزيابي كيفيت با استفاده از استخراج فاز جامد و كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا


انتشارات جدید

1-HPLC determination of hesperidin, diosmin and eriocitrin in Iranian lime juice using polyamide as an adsorbent for solid phase extraction, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 56, September 2011 Iman Saeidi, Mohammad Reza Hadjmohammadi, Moazameh Peyrovi, Mehrdad Iranshahi, Behruz Barfi, Adel Beig Babaei, Abolghasem Mohammad Dust

2- Comparison between conventional solid phase extraction and its simplified Method for HPLC determination of five flavonoids in orang,tangerine and lime juice samples, Chromatographica Acta, May 2013, Alireza Asghari, Behruz Barfi, Iman Saeidi, Adel Beig Babaei, Moazameh Peyrovi, Azadeh Barfi, Farahnaz Ghollasi Moud

3- One-pot three-component synthesis of highly substituted piperidines using 1-methyl-2-oxopyrrolidinium hydrogen sulfate, JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, August 2012, Sajadikhah, Seyed Sajad; Hazeri, Nourallah; Maghsoodlou, Malek Taher; Habibi-Khorassani, Sayyed Mostafa; Beigbabaei, Adel; Lashkari, Mojtaba

4- Al(H2PO4)3 as an efficient and reusable catalyst for the multi-component synthesis of highly functionalized piperidines and dihydro-2-oxypyrroles, J IRAN CHEM SOC, Jan2013, Seyed Sajad Sajadikhah • Nourallah Hazeri • Malek Taher Maghsoodlou •Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani • Adel Beigbabaei • Anthony C. Willis

5- Preparation and operating conditions for cobalt cerium oxide catalysts used in the conversion of synthesis gas into light olefins, Iranian chemical society ,September 2007,A.A.Mirzaei,M.Galavy,A.Beigbabaei,V.Eslamimanesh

6-A Silica supported Fe.co bimetallic catalyst prepared by the sol/gel technique: operating conditions Fuel processing Technology,March 2010,Ali. A Mirzaei, Adel Beig babaei, Maryam Galavy, Abbas Youssefi

7-Selective Formation of light olefins From co+H2 over silica supported co prepared by fusion method,The open catalysis, journal 2010 ,A. Beigbabaei, A.A. Mirzaei, M. Galavy and A. Youssefi

8- بهینه سازی شرایط تهیه و تست راکتوری کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی آهن- کبالت در حضور ساپورت ها و تقویت کننده ها،ماهنامه استاندارد مرداد 87، علی اکبر میرزایی و عادل بیگ بابایی
9- بهینه سازی شرایط تهیه و تست راکتوری کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی کبالت- منگنز در تهیه اولفین های سبک، استاندارد، بهمن 87 ،علی اکبر میرزایی و عادل بیگ بابایی
10- اثر ساپورتهای مختلف بر عملکرد کاتالیست کبالت- سریم برای تولیدی اولفینهای سبک به روش فیشر- تروپش ،استاندارد، شهریور 88، عادل بیگ بابایی، کتانه بدیعی و پیمان بیگدلی
11- اندازه گیری سافرانال از زعفران توسط تکنیک تجزیه حرارتی- گاز کروماتوگرافی، استاندارد فروردین 87 ،عادل بیگ بابایی و کتانه بدیعی

شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

1-The effect of preparation methods on activity and selectivity of iron- cerium oxide catalysts in light olefins fuels synthesis from hydrogenation of co Ali akbar Mirzaei،Adel Beigbabaei ،Maryam Galavy.17 th word hydrogen Energy conference 2008. استرالیا کوئینزلند

2- پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران ،مشهد علی اکبر میرزایی- مصطفی فیضی- حمید رضا بزرگ زاده – فلورا شقایق – عادل بیگ بابایی

Characterization of mixed crystalline cobalt manganese catalysts by XRD , SEM , TGA , DSC and BJH methods

3 -نهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران،ایران سمنان

Effects of operating conditions on the catalytic performance of mixed iron cobalt catalysts for fischer-Tropsch synthesis Ali Akbar Mirzaei, Mohammad Najafi birgan, Mostsfa faizi and Adel Beigbabaei

4-نهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، ایران ،سمنان

Effects of preparation conditions on precipitated iron manganese catalysts for production ethylene and propylene Ali Akbar Mirzaei, Mostsfa faizi, Adel Beigbabaei and Jalal Moodi

5 - نهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، ایران ، سمنان

Effect of operating conditions on the catalytic performance of cobalt manganese catalysts for conversion of synthesis gas to light olefins. Ali A. Mirzaei , Rohollah ghobadi , Mostsfa Faizi , Adel Beighbabaei , Vahid Eslamimanesh

6- نهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، ایران،سمنان

Effect of operating conditions over the cobalt cerinm oxide catalysts for conversion of synthesis gas Ali. A Mirzaei, Jalal Moodi , Mostafa Faizi, Adel Beighbabaei and mohammad Najafi

7- هیجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، ایران ،زاهدان

LC determination of hesperidin, diosmin and eriocitrin in Iranian lime juice using polyamide as an adsorbent for solid phase extraction, Mohammad Reza Hadjmohammadi, Moazameh Peyrovi, Iman Saeidi, Adel Beig Babaei

8- هیجدهمین سمینار شیمی آلی ایران، ایران ،زاهدان

A simple synthesis of stable phosphorus ylided from reaction between triphenyl phosphine or trimethyl phosphate,acetylenic esters and NH-containing compounds,Adel Beigbabaei,Mohsen Rostamizadeh,,Seyed Sajad Sajadikhah,Kataneh Badiee,Farshid Afzalian Shirvan

9- هیجدهمین سمینار شیمی آلی ایران، ایران ،زاهدان

One-Pot five-component synthesis of highly substituted piperidines using 1-methyl-2-oxopyrrolidinium hydrogen sulfate , Adel Beigbabaei,Seyed Sajad Sajadikhah,Kataneh Badiee,Iman Saeidi

10- نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران ، ایران، مشهد

Splid phase extraction of 3 sudan from saffron using multiwalled carbon nanotubes and their determination by HPLC, Mohammadreza Hajmohammadi,Moazameh Peyrovi,Iman Saeidi,Adel Beig Babaei,Farahnaz Ghollasi Mood,Mina Miri

11-اولین همایش دستاوردهای تحقیقاتی وپژوهشی خراسان رضوی ،ایران،مشهد اندازه گیری بیس فنول A در شیر بوسیله استخراج فاز جامد(SPE)و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC). معظمه پیروی، ایمان سعیدی، عادل بیگ بابایی، کتانه بدیعی
ساخت دستگاه میکرو راکتور جهت آزمایش شرایط عملیاتی کاتالیزورها ،آمریکا ،1384-2006، علی اکبر میرزایی،وحید اسلامی منش، عادل بیگ بابایی، مصطفی فیضی

عناوین مطالعات ،تدوین و...
- دوره کارشناسی ارشد ( Inductive couple plasma) ICP ارائه سمینار تحقیقی در زمینه پلاسمای کوپل شده القایی
- ارائه مقاله تحقیقی در زمینه ابزار اندازه گیری ویسکوزیته در صنعت نفت
- ارائه پروژه کارشناسی ارشد (ساخت رنگهای صنعتی در برابر شرایط جوی شدید آب و هوایی (مه آب نمک)
- ارائه سمینار دوره کارشناسی ارشد در خصوص رنگهای صنعتی و نقش آن در برابر مقاوم سازی سطوح
-ارائه سمینار در زمینه طیف سنجی رامان (دوره کارشناسی ارشد)
- آشنایی کامل با دستگاه گازکروماتوگرافی (GC) وتهیه ۵ جزوه و برگزاری 3 دوره آموزشی
)وتهیه ۵جزوه و برگزاری 3 دوره آموزشی HPLC- آشنایی کامل با دستگاه گازکروماتوگرافی (
مورد مصرف در تجهیزات الکتریکی - ویژگیهاSF6 - دبیر تدوین استاندارد ملی گاز
مورد مصرف در تجهیزات الکتریکی - روشهای آزمون SF6 - دبیر تدوین استاندارد ملی گاز
مورد مصرف در تجهیزات الکتریکی - مقررات وایمنی SF6 - دبیر تدوین استاندارد ملی گاز
- دبیر تدوین استاندارد ملی تعیین مقدار منگنز در آب آشامیدنی – به روش پرسولفات
- همکار تدوین تانن ها،محاسبه عوامل دباغی ترکیبی(غیر معدنی) ودرجه دباغی-روش آزمون
- اندازه گیری رطوبت در مواد خام و محصولات جانبی- روش آزمون
- عصاره های مواد دباغی گیاهی- اندازه گیری جامدات کل و آب- روش آزمون
- مواد دباغی گیاهی- تجزیه شیمیایی-کلیات
- مواد دباغی گیاهی- اندازه گیری قند-روش آزمون
- محلول های دباغی گیاهی- اندازه گیری اسیدیته- روش آزمون
- محلولهای دباغی- تجزیه شیمیایی-روش آزمون
- مواد دباغی گیاهی- تبخیر وخشک کردن محلول های تجزیه ای- روش آزمون
- عصاره های مواد دباغی گیاهی- تعیین میزان مواد تاننی وغیر تاننی - روش آزمون
- مواد دباغی گیاهی- تعیین میزان آهن و مس - روش آزمون
- کمپوست – ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی
- کمپوست – نمونه برداری و روش آزمون فیزیکی وشیمیایی
- عضو کمیته علمی دومین همایش سراسری عایق های رطوبتی


عناوین پروژه: 
- همکار پروزه تحقیقاتی شناسایی انغوزه از شیره خرما(موسسه استاندارد)سا ل 1۳٧۸
- استاد مشاور پروژه تحقیقاتی بعنوان شناسایی مواد قندی استحصال شده از نیشکر توسط تکنیک دیفراکسیون
- استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد ،اندازه هگزانال در چیپس بعنوان شاخص اکسیداسیون لیپیدیک به کمک تکنیک میکرو قطره

کتب منتشر شده
- ترجمه کتاب A code of practice for chemical lab " دستور العملهای اجرایی آزمایشگاههای شیمی " چاپ انتشارات پاندا – تابستان ١۳۸٠
- چاپ کتاب مبانی فعالیتهای آزمایشگاهی جلد اول : ایمنی در آزمایشگاه
- چاپ کتاب مبانی فعالیتهای آزمایشگاهی جلد دوم : محلول سازی

مسئولیتهای اجرایی
- رئیس اداره امور آزمایشگاهها (اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی) اردیبهشت١٣٨٠ تا مرداد ١٣٨٢ -
- معاون اداره مرداد ١٣٨٢ تا بهمن ١٣٨4
- رئیس اداره امور آزمایشگاهها اسفند١٣٨4 لغایت فروردین ١٣٨٥
- رئیس اداره اجرای استانداردوکنترل کیفیت فروردین ١٣٨٥ لغایت شهریور١٣٨٥
- مدیر کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان خراسان شمالی اسفند 1386تا تير ماه1389
_ رئیس اداره امور آزمایشگاهها اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی خراسان رضوی 1389 تا 1392
- مسئول آزمایشگاههای پژوهشکده علوم وصنایع غذایی از آبان 1392