English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی


نام و نام خانوادگی: جواد فیضی

گرایش تحصیلی: شیمی تجزیه
استادیار گروه شیمی مواد غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن: 35425371-051
نمابر: 35003150-051
پست الکترونیکی: j.feizy@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
- شیمی تجزیه مواد غذایی
- آنالیز سموم قارچی و سموم دفع آفات نباتی در مواد غذایی 
-  کروماتوگرافی مایع در صنایع  غذایی
-  کروماتوگرافی گازی در صنایع غذایی
سوابق تحصیلی
- کارشناسی: شیمی کاربردی
- کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه 
- دکتری: شیمی تجزیه 


مقالات چاپ شده در مجلات علمی


1-        HPLC Determination ofHexythiazox in Food Samples by MISPE Extraction. Javad Feizy, AzizollahNezhadali, Zarrin Eshaghi, Hamed Reza Beheshti. Chromatographia · January 2017, DOI:10.1007/s10337-017-3251-0

2-         GasChromatographic Determination of Phytosterols and Fatty Acids Profile inSaffron Petals. Javad Feizy, Nastaran Reyhani.
Canadian Chemical Transactions. 4(3), 389-397, (2016).

3-   Dye-sensitizedsolar cell using saffron petal extract as a novel natural sensitizer. KambizHosseinpanahi, Mohammad Hossein Abbaspour-Fard, Javad Feizy, Mahmood RezaGolzarian. Journal of Solar Energy Engineering. 139(2), 021009 (2016).

4 -   Detection andquantification of food colorant adulteration in saffron sample usingchemometric analysis of FT-IR spectra. Sadegh Karimi,   Javad Feizy,   Fatemeh Mehrjo,  Maryam Farrokhnia. RSC Advances. 6,23085-23093, (2016)

5-     A molecularlyimprinted polymer for the selective extraction and determination of fenvaleratefrom food samples using high performance liquid chromatography; Azizollah Nezhadali, Javad Feizy, Hamed RezaBeheshti, Food Analytical Methods, 8(5), 1225-1237(2015).

6-     Polyamide as anefficient sorbent for simultaneous interference free determination of threesudan dyes in saffron and urine using high-performance liquidchromatography-ultraviolet detection; Iman Saeidi, Behruz Barfi, MoazamehPayrovi, Javad Feizy, Hojat A Sheibani, Mina Miri, Chinese Journal ofChromatography, 33(1), 29-34 (2015).

7-     Extraction ofaflatoxins from food samples using graphene-based magnetic nanosorbentsfollowed by high performance liquid chromatography analysis: A simple solutionto overcome analytical problems due to immunoaffinity columns; Zarrin Es’haghi,Hamed Reza Beheshti, Javad Feizy, Journal of Separation Science,37(18), 2566-2573 (2014).

8-     Survey ofmycotoxins in wheat from Iran by HPLC using immunoaffinity column cleanup; JavadFeizy, Hamed Reza Beheshti, Zeynab Eftekhari, Mahnaz Zhiany, Journal ofChemical Health Risks, 4(1), 23-28 (2014).

9-     Effect of cholesterolremoval processing using β-cyclodextrin on main components of milk; Abdol MajidMaskooki, Hamed Reza Beheshti, Saeideh Valibeigi, Javad Feizy, InternationalJournal of Food Science, 2013, Article ID 215305, 6 pages (2013).

10-     Survey ofcadmium, lead, and arsenic in sesame from Iran; Niloofar Khoshbakht Fahim,Hamed Reza Beheshti, Somayeh Sadat Janati, Javad Feizy, InternationalJournal of Industrial Chemistry, 4, 10 (2013).

11-     Ochratoxin Aand aflatoxins in dried vine fruits from the Iranian market; Javad Feizy, HamedReaza Beheshti  and Mohammad Asadi, MycotoxinResearch, 28, 237-242  (2012).

12-     Considerationsin the use of lemon peels (Citrus Limon) as animal food; Somayeh Sadat FakoorJanati, Hamed Reza Beheshti, Javad Feizy, Niloofar Khoshbakht Fahim, Gida:Journal of Food, 37(5), 267-271 (2012).

13-     A survey ofaflatoxin in cotton seed in Iran by HPLC with on-line photochemicalderivatisation and fluorescence detection; Javad Feizy, Hamed ReazaBeheshti, Mohammad Asadi, Food Additives & Contaminants, 5(3),200-203 (2012).

14-  Chemical composition of agriproduct saffron (Crocus sativus L.)petals and its consideration as animal feed; Niloofar Khoshbakht Fahim, Somayehsadat Fakoor Jannati, Javad Feizy, Gida: Journal ofFood, 37(4), 197-201 (2012).

15-  LC Determination of Natamycin in Doogh with UV detection; NiloofarKhoshbakht Fahim, Hamed Reza Beheshti, Javad Feizy,  and Somayeh Sadat Fakoor Janati, Gida: Journal ofFood 37(3), 127-132 (2012).

16-  Preliminary survey of aflatoxins and ochratoxin A in dried fruitsfrom Iran; Somayeh Sadat Fakoor Janati, Hamed Reza Beheshti, Mohamad Asadi,Samira Mihanparast and  Javad Feizy,Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 88, 391-395(2012).

17-  Determination of Cadmium, Lead, Arsenic and Mercury in rice fromIran; Somayeh Sadat Fakoor Janati, Hamed Reza Beheshti, Javad. Feizy,Niloofar Khoshbakht Fahim, International Journal of Industrial Chemistry,2(4), 196-200 (2011).

18- A survey ofaflatoxins in sesame in Iran; Mohammad Asadi, Hamed Reaza Beheshti, JavadFeizy, Mycotoxin Research, 27(4), 259-263 (2011).

19-  Aflatoxins and ochratoxin A in bean from Iran; Somayeh Sadat FakoorJanati, Hamed Reza Beheshti, Niloofar Khoshbakht Fahim, Javad Feizy, Bulletinof Environmental Contamination and Toxicology, 87(2), 194-197 (2011).

20-  A survey of aflatoxins in watermelon seeds from Iran usingimmunoaffinity column cleanup and HPLC with fluorescence detection; JavadFeizy, Hamed Reza Beheshti, Niloofar Khoshbakht Fahim, Somayeh Fakoor, FoodAdditives & Contaminants, part B, 4(2), 106-109 (2011).

21-  A survey of ochratoxin A in rice from Iran using immunoaffinitycolumn cleanup and HPLC with fluorescence detection; Javad Feizy, HamedReza Beheshti, Niloofar Khoshbakht Fahim, Somayeh Fakoor, Food Additives& Contaminants, part B, 4(1), 67-70 (2011).

22-  Survey of aflatoxins in rice from Iran using immunoaffinity columncleanup and HPLC with fluorescence detection; Javad Feizy, Hamed RezaBeheshti, Niloofar Khoshbakht Fahim, Somayeh Fakoor, Golnaz Davari, FoodAdditives & Contaminants, part B, 3(4), 263-267 (2010).

23-  Removal of Arsenic ion from aqueous solutions using conductingpolymers; Reza Ansari, Javad Feizy, Ali Fallah Delavar, E-Journal ofChemistry, 5(4), 853-863 (2008).

24-  LC Determination of adulterated saffron prepared by adding styles coloredwith some natural colorants; Behzad Haghighi, Javad Feizy, AbbasHemmati kakhki, Chromatographia, 66, 325-332 (2007).

25 - Detection and quantification of foodcolorant adulteration in saffron sample using chemometric analysis of FT-IRspectra; Sadegh Karimi, Javad Feizy,Fatemeh Mehrjo, Maryam Farrokhnia. RSC Advance, 6,23085-23093, (2016).  

            26- کامبیز حسین پناهی، محمد حسین عباسپورفرد، جواد فیضی. محمود رضا گلزاریاناستفاده از پوست سبز گردو به عنوان رنگدانه جديددر سلولهای خورشيدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TIO2. مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 47، شماره 4،738-731 (1395).

27- مسکوکی، ع؛ بهشتی، ح. ر؛ خردمند، ع؛ ولی بیگی، س؛ فیضی، ج؛ بررسی امکان کاهش کلسترول در شیرهای خام و هموژنیزه با استفاده از بتاسیکلودکسترین، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد 2، شماره 3، 253-264 (1392).

28- بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ ژیانی اصغرزاده، م؛ فکورجنتی، س؛ اندازه­گیری میزان آفلاتوکسین در زعفران توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی، نشریه علمی-پژوهشی زراعت و فناوری زعفران، جلد1،  شماره 2، 107-99 (1392).
29- مشکانی، م؛ پورفلاح، ز؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ بررسی خواص عملکردی عصاره پروتئین نخود استخراج شده با استفاده از تکنیک رسوب به کمک نقطه ایزوالکتریک آنها، نشریه علوم و فناوری غذایی، سال چهارم، شماره 14، 80-71 (1391).
30- فیضی، ج؛ بهشتی، ح. ر؛ هرویان، غ؛ خوشبخت فهیم؛ ن؛ ارزیابی ويژگي­هاي فيزيكوشيميايي، ميكروبيولوژی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه­های تخم­ خام هندوانه در استان خراسان رضوی، نشریه علوم و فناوری غذایی، جلد 2 (3)، 17-11 (1390).
31- فکور جنتی، س؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه­های کنجد خام و پوستگیری شده­ مصرفی در سطح استان خراسان با استفاده از دستگاه جذب اتمی با لامپ پیوسته، نشریه علوم و فناوری غذایی، سال دوم، شماره سوم، 24-19 (1389).
32- انصاری، ر؛ نوروزی، ب؛ فیضی، ج؛ جذب یونهای سرب، جیوه و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از کربن فعال، فصلنامه محیط زیست، شماره 44، 3 (1386).
33- حقیقی، ب؛ فیضی، ج؛ همتی کاخکی، ع؛ تشخيص خامه­هاي رنگ شده به عنوان يکي از تقلب­هاي زعفران توسط روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا، نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي، 2 (2)، 44-33 (1385).

مقالات چاپ شده در همایشهای ملی و بین المللی

1- اسحاقی، ز؛ فیضی، ج؛ بهشتی، ح. ر؛ استخراج و اندازه­گیری آفلاتوکسین­ها با استفاده از نانوذرات اکسید گرافن پوشش داده شده با پلی وینیل پلی پیرولیدون توسط روش میکرواستخراج فاز جامد با فیبر متخلخل همراه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور، 1394
2- محمدزاده، ب؛ صفاتی، ب؛ فیضی، ج؛ صفاتی، ب؛ ژیانی، م؛ مواد مغذی در شاه میگوی آب شیرین به عنوان منبع مناسبی از اسیدهای چرب چند غیر اشباعی. دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور، 1394
3- رمضانپور کاریزکی، ن؛ چمساز،  م؛ بهشتی،  ح. ر؛ فیضی،  ج؛ فولادي، ا؛ بررسی پایداري ناتامایسین در دوغ با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع و طراحی آزمایش. همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی، 1393
4- فیضی، ج؛ میهن پرست، س؛ بهشتی، ح. ر؛ افتخاری، ز؛ اندازه­گیری متانول در عرقیات گیاهی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به ستون موئینه. سومين همايش ملي فنآوري­هاي نوين شيمي و مهندسي شيمي، 1393
5- سلمانی بجستانی، ا؛ افتخاری، ز؛ ژیانی اصغرزاده، م؛ فیضی، ج؛ کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در اندازه­گیری متابولیتهای زعفران. اولین همایش میان وعده­های غذایی، 1393
6- بهشتی، ح. ر؛ ژیانی اصغرزاده، م؛ فیضی، ج؛ بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیای آردهای گندم مصرفی استان خراسان رضوی. اولین همایش میان وعده­های غذایی، 1393
7- افتخاری، ز؛ بهشتی، ح. ر؛ میهن پرست، س؛ فیضی، ج؛ اندازه­گیری سوربات پتاسیم در پنیر پیتزای فرایند شده با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. اولین همایش میان وعده­های غذایی، 1393
8- بهشتی، ح. ر؛ اکبرزاده، ب؛ افتخاری، ز؛ فیضی، ج؛ تعیین مقدار آلومینیوم در قسمتهای ميله­اي و عصایی
 ماکارونی­هاي تجاري و آرد مصرفي با استفاده از دستگاه جذب اتمی با لامپ پیوسته. اولین همایش میان وعده­های غذایی، 1393
9- افتخاری، ز؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ اندازه­گیری و بررسی آفلاتوکسین در جو دامی در ایران. سومین همایش ملی سموم طبیعی، 1392
10- نژادعلی، ع؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ یک پلیمر حکاکی شده مولکولی جدید جهت استخراج         فن­والریت از نمونه­های غذایی با روش استخراج فاز جامد؛ بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران، 1392
11- افتخاری، ز؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ تعیین مایکوتوکسین­ها در گندم با استفاده از کروماتوگرافی مایع مجهز به آشکارساز فلورسانس و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی. بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران، 1392
12- فکور جنتی، س؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ اندازه­گیری آفلاتوکسین در زعفران با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 1392
13- اسحاقی، ز؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ طراحی، سنتز و ارزیابی نانوذرات مغناطیسی بر پایه گرافن بعنوان یک جاذب موثر جهت تعیین مایکوتوکسین­ها در مواد غذایی توسط روش کروماتوگرافی مایع. نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، 1391
14- فکور جنتی، س؛ بهشتی، ح. ر؛ اسدی، م؛ فیضی، ج؛ خوشبخت فهیم، ن؛ میهن پرست، س؛ اندازه­گیری فلزات و مایکوتوکسین­ها در عرقیات گیاهی. همایش ملی صنایع غذایی (فناوریهای نوین، کنترل کیفیت و بسته بندی مواد غذایی)، 1390
15- مسکوکی، ع؛ بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ ولی بیگی، س؛ حذف کلسترول از شیر خام و هموژنیزه با استفاده از بتا سیکلودکسترین. چهارمین کنگره بین المللی غذا و تغذیه،1390
16- بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ فکور جنتی، س؛ اسدی، م؛ میهن پرست، س؛ آفلاتوکسین و اکراتوکسین در میوه­های خشک شده در ایران. اولین سمپوزیوم بین المللی مایکوتوکسین در میوه­های خشک شده، 1390
17- بهشتی، ح. ر؛ فیضی، ج؛ خوشبخت فهیم، ن؛ فکور جنتی، س؛ اندازه­گیری آفلاتوکسین در برنج مصرفی مشهد توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، هفدمین سمینار شیمی تجزیه ایران، 1389
18- حقیقی، ب؛ همتی کاخکی، ع؛ فیضی، ج؛ تشخیص خامه­های رنگ شده بعنوان یکی از تقلبات زعفران به روش HPLC، دومین سمپوزیوم بین المللی زعفران، 1385 

19 - فیضی، ج؛ بیگ بابایی، ع؛ ریحانی، ن؛ بررسی ترکیباسیدهای چرب در روغن استخراج شده از بلغور شیر توسط روش کروماتوگرافی گازی. بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 1394

پایان نامه های دانشجویی تحت راهنمایی

1-     کامبیزحسین پناهی، عنوان پایان نامه " ترکیب جدید رنگدانه های طبیعی به منظور بهبودبازده سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه با رنگدانه های طبیعی پوست سبز گردو وگلبرگ زعفران"

2-     مهدی نیک فرجام، عنوان پایان نامه " بهینه یابی شرایط رنگبری شربت شکرخام از طریق ازن زنیو شناسایی و سنجش ترکیبات تشکیل شده در فرآیند"

3-     فرزانه دری کوند، عنوان پایان نامه "بررسی و شناسایی ساختار و رفتار رئولوژیکی صمغ شکرتیغال"

4-     نرگس مرادی خیبری، عنوان پایان نامه "بررسی پروفایل لیپید ریز جلبک کلرلا ولگاریس به منظور کاربرد در تولید بیودیزل" 

5- فریبا ناظری، استخراج و پیش تغلیظ اکراتوکسین Aاز مواد غذایی با استفاده از نانوذرات گرافن توسط روش میکرو استخراجفاز جامد متخلخل همراه با روش کروماتوگرافی مایعی با عملکرد بالا.

شرکت در کارگاهها و دوره­ های آموزشی

1- آشنایی با نظام آراستگی محیط کار، سازمان ملی استاندارد، 16 ساعت. 1393
2- کالیبراسیون دستگاههای HPLC و Spectrophotometer، Capital HPLC Limited، 12 ساعت. 1393
3- اندازه­گیری شاخص فلاونوییدی در آبلیمو با HPLC، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 8 ساعت. 1393
4- اندازه گیری پلی فنول در آبلیمو با روش اسپکتروفتومتری، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 8 ساعت. 1393
5- روشهای اجرایی طرح طاها، تجا و بازرسی از واحدهای تولیدی، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 4 ساعت. 1393
6- قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 4 ساعت. 1393
7- آشنایی با اصول کالیبراسیون، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 3 ساعت، 1392
8- تدوین نظامنامه کیفیت، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 5 ساعت، 1392
9- کنترل کیفیت عمومی، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 4 ساعت، 1392
10- تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه­ای، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 8 ساعت. 1392
11- ثبت اختراع، دانشگاه صنعتی اصفهان، 4 ساعت، 1392
12- دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاهها، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 8 ساعت، 1391
13- ممیزی داخلی سیستم اعتباردهی آزمایشگاهها بر اساس ایزو  17025، شرکت خدمات مهندسی ابزار دقیق تنظیم، 8 ساعت. 1390
14- محاسبه عدم قطعیت اندازه­گیری در آزمایشگاه، شرکت خدمات مهندسی ابزار دقیق تنظیم، 8 ساعت. 1390
15- تضمین کیفیت نتایج اندازه­گیری در آزمایشگاه، شرکت خدمات مهندسی ابزار دقیق تنظیم. 8 ساعت.1390
16- دوره کارآموزی گندم، آرد و ماکارونی، سازمان ملی استاندارد، 12 ساعت. 1390
17- اصول کروماتوگرافی، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 6 ساعت. 1389
18- سیستم مدیریت آزمایشگاه (LIMS)، شرکت آرمان تندرست و  iCDآلمان، 10 ساعت. 1389 
19- فيزيکوشيميايي عسل، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 7 ساعت. 1387
20- فیزیکوشیمیایی انواع پسته و مغز پسته، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 7 ساعت. 1387
21- فیزیکوشیمیایی انواع خشکبار، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 7 ساعت . 1387
22- فیزیکوشیمیایی فراورده های یخی خوراکی، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 7 ساعت. 1387
23- فيزيکوشيميايي مربا، مارمالاد، ژله مربا، سرکه و آبلیمو ترش، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 14 ساعت. 1387
24- دوره آموزشی خرمای مضافتی، قصب، کبکاب، خاصه، سایر و کلوته، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 7 ساعت. 1387 
25- فيزيکوشيميايي انواع آبميوه، نکتار، کنسانتره و انواع شربت، اداره کل استاندارد خراسان رضوي، 14 ساعت. 1387
26- فرایندهای غشایی، شهرك فناوري صنايع غذايي و بیوتکنولوژی شمالشرق، 3 ساعت. 1387
27- افزودنیهای سلامتی بخش در صنایع لبنی، شهرك فناوري صنايع غذايي و بیوتکنولوژی شمالشرق، 3 ساعت.1387  
28- ايزو 10015، شهرك فناوري صنايع غذايي و بیوتکنولوژی شمالشرق، 5 ساعت. 1386
29- آشنایی با نحوه تولید و بسته بندی PET، پرشیا صنعت الکترونیک، 4 ساعت. 1386
30- کنترل کيفي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، معاونت غذا و داروي مشهد، 50 ساعت. 1386
31- چهارمين کارگاه آموزشی كمومتريكس، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان، 1383

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

1- کافئین-ویژگیها و روشهای آزمون. شماره استاندارد 2885 ، سال 1390
2- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز-سوربيتول-ويژگي­ها و روش­هاي آزمون. شماره استاندارد 3911،  سال 1391
3- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز- مانیتول- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14663، سال 1391
4- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز- شربت سوربیتول- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14664، سال 1391
5- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز- ایزومالت- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14665، سال 1391
6- افزودنی­های خوراکی-تنظیم کننده­های اسیدی مجاز- سدیم هیدروکسید- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14666، سال 1391
7- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز- سوکرالوز- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14667، سال 1391
8- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز- زایلیتول- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14730 ، سال 1391
9- افزودنی­های خوراکی- شیرین کننده­های خوراکی مجاز- نمک آسپارتام-آسه سولفام- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14477، سال 1391
10- افزودنیهای خوراکی مجاز-عوامل ضدکلوخه-پتاسیم فروسیانید- ويژگي­ها و روش­هاي آزمون. شماره استاندارد14882، سال 1391
11- افزودنیهای خوراکی مجاز-عوامل ضدکلوخه-سدیم فروسیانید- ويژگي­ها و روش­هاي آزمون. شماره استاندارد 14883، سال 1391
12- افزودنیهای خوراکی مجاز-عوامل ضدکلوخه-کلسیم فروسیانید- ويژگي­ها و روش­هاي آزمون. شماره استاندارد 14884، سال 1391
13- افزودنیهای خوراکی مجاز-رنگهای خوراکی- سانست یلو- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14885، سال 1391 
14- افزودنی­های خوراکی مجاز- شیرین کننده­های خوراکی - لاکتیتول- روش­های آزمون. شماره استاندارد 14886، سال 1391
15- افزودنی­های خوراکی مجاز- شیرین کننده­های خوراکی- آلیتام-روش­های آزمون. شماره استاندارد  14887، سال 1391
16- معیارهای عملکرد هودهای ایمنی میکروبیولوژی. شماره استاندارد 16112، سال 1392
17- قهوه و فراورده­های آن-قهوه بو داده- اندازه گیری 16-ارتو-متیل کافستول به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. شماره استاندارد 16727، سال 1392
18- آب ليمو ترش- ويژگيها و روش­هاي آزمون. شماره استاندارد 117، سال 1392
19- روديوم تصفیه شده ويژگي­ها. شماره استاندارد 17296، سال 1392
20- چرم مواد قابل حل در هگزان-روش آزمون. شماره استاندارد 17384، سال 1393
21- عصاره­هاي مواد دباغي- تشخیص وجود لیگنوسولفانات­ها (سلولز سولفیت)-روش آزمون. شماره استاندارد 6729، سال 1393
22- ايريديوم تصفیه شده- ويژگي ها. شماره استاندارد 17295، سال 1392
23- پالاديوم تصفیه شده-ويژگي­ها. شماره استاندارد 17294، سال 1392
24- متیل ايزو آمیل کتون براي مصارف صنعتي- ويژگي ها. شماره استاندارد 17459، سال 1392
25- مواد کنتاکت نقره- اکسید کادمیوم-راهنماي تعیین سديم و پتاسیم. شماره استاندارد 18353، سال 1393
26- پرکلرواتیلن مورد مصرف در چربی زدایی به حالت بخار-ویژگیها، شماره استاندارد2644، سال1393
27- ایزوبوتیل الکل برای مصارف صنعتی ویژگیها،شماره استاندارد 8801، سال 1393
28- نرمال بوتیل الکل (نرمال بوتانول) برای مصارفصنعتی- ویژگیها، شماره استاندارد 8802، سال 1393
29- مونومر استایرن – اندازه گیری آلدهیدها – روشآزمون، شماره استاندارد 19587، سال 1393
30- 1،1،2- تری کلرو 1،2،2-تری فلوئورو اتان بازیافت شده- ویژگیها، شمارهاستاندارد19588، سال 1393
31- تولوئن دی ایزوسیانات – ویژگیها، شمارهاستاندارد           19589 ، سال 1393
32-اتیلن گلیکول مورد مصرف در پلی استر – ویژگیها،شماره استاندارد 19590، سال 1393
33-هگزافلورید گوگرد – اندازه گیری اسیدیته – روشآزمون، شماره استاندارد 19735، سال 1393
34-اکریلونیتریل – اندازه گیری پراکسیدهای کل– روش آزمون، شماره استاندارد 19736، سال 1393
35- اکریلونیتریل – اندازه گیری اسیدیته – روش آزمون،شماره استاندارد 19737، سال 1393

جوایز دریافتی

دریافت جایزه بنیاد فرهنگی-خيريه تركمان به عنوان اولين گزينة دريافت اين جايزه، براي  کار پژوهشی «تشخيص خامه‌هاي رنگ شده به عنوان يكي از تقلب‌هاي زعفران توسط روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا» 

سوابق تدریس

1- دارای ID مدرسی دانشگاه علمی کاربردی و تدریس در دانشگاههای علمی کاربردی جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از سال 1389
2- تدریس در گروه شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از سال 1390
3- تدریس در موسسه آموزش عالی آزاد آدینه و دانشگاه امام رضا (ع) 1386-1387

سوابق اجرایی

1- کارشناس مسئول بخش روشهای نوین دستگاهی-آزمایشگاه کنترل کیفی تستا؛ 89-86
2- مدیر فنی و مدیر داخلی آزمایشگاه کنترل کیفی تستا؛ 93-89
3- کارشناس رسمی استاندارد در زمینه نظارت و تدوین خوراک و فراورده­های کشاورزی؛ 91 تاکنون
4- رئیس آزمایشگاه مرکزی و مسئول امور آزمایشگاههای پژوهشکده از سال 1394 تاکنون
5- دبیرکمیته فنی متناظر ادویه و چاشنی در ایران از سال 1394