English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی: بی بی مرضیه رضوی زاده
گرایش تحصیلی: شیمی فیزیک
استادیار گروه شیمی مواد غذایی
تلفن: 35425376-051
فکس: 35003150-051
پست الکترونیک:  m.razavizadeh@rifst.ac.ir


زمینه های پژوهشی مورد علاقه
    میکرو و نانو امولسیون ها و ریز پوشانی ترکیبات مؤثره
    استخراج و شناسایی ترکیبات فراسودمند در مواد غذایی
    ایمنی غذایی

    غذای حلال

 

سوابق تحصیلی:
دکتری: شیمی (گرایش: شیمی فیزیک) ، دانشگاه تربیت مدرس، فارغ التحصیل بهمن 1378.
کارشناسی ارشد: شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، فارغ التحصیل شهریور 1372.

کارشناسی: شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ التحصیل 1367 تیر ماه.

 

طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته
1)    "تهيه وفرمولاسيون صابون مايع با خواص ويژه".
2)    "آناليز کمی و کيفی ارقام خرمای صادراتی ايران به لحاظ شيميايی و ميکروبی".
3)    "ساخت الکترود های غشائي حساس به مواد فعال سطحی يونی".
4)    "تدوين برنامه راهبردی برای تعيين اولويتهای جهت گيری در عرصه های فناوری زيستی، فناوری اطلاعات و فناوری نانو".
5)    "تعیین اولویتهای تحقیقاتی مبتنی بر فناوری نانو در صنایع استان خراسان" .
6)    "بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با فناوری نانو" .
7)    " نانو امولسیون پایدارحاوی رنگ خوراکی" .
8)    "تهیه نانوامولسیون حاوی اسانس زنجبیل برای نوشابه های گاز دار" .
9)    " استخراج و ریزپوشانی اولئورزین فلفل قرمز"  .
10)    گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه مک مستر – کشور کانادا، " نانو ذرات جمع کننده در شناور سازی" 1390.
11) فاز اول "ساخت ایمنوسنسور تشخیص دی اکسین TCDD " مجری 
12) همکاری در طرح کلان ملی:"مطالعات شناسایی و تعیین پراکنش جغرافیایی آلاینده ها در منابع غذایی....."انتشارات
•تألیف کتاب "انواع سرکه و کاربردهای آن"، انتشارات آستان قدس رضوی، چ. اول, بهمن  1381 (تجدید چاپ در سالهای 1383، 1385و 1387)
• ترجمه کتاب : "طیف سنجی مولکولی" بی بی مرضیه رضوی زاده- الهه گوهر شادی- حسین عزیزی ، انتشارات رودگون و سینا طب، 1393.


مقالات چاپ شده

1. H. Gharibi; B. M. Razavizadeh; and A. A. Rafati, “Electrochemical studies associated with the micellization of (DoTAB) in aqueous solutions of ethanol and 1- propanol”Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 136 (1998), 123-132.

2. H. Gharibi; A. A. Rafati; A. Fayzollahi; B. M. Razavizadeh; and M. A. Safarpour, “Thermodynamic Studies of interaction between cationic surfactant and potentiometric techniques” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 145 (1998), 47-56.

3. H. Gharibi; B. M. Razavizadeh; and M. Hashemianzadeh, “New approach for the studies of physicochemical parameters of interaction of Triton X-100 with cationic surfactants”Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 174 (2000), 375-386.

4. H. Gharibi; M. Hashemianzadeh; and B. M. Razavizadeh, “Determination of interaction Parameters of mixed surfactant system using a Monte Carlo simulation techniqe”Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 196 (2002), 31-37.

5. B. M. Razavizadeh; M. Mousavi-Khoshdel; H. Gharibi; R. Behjatmanesh-Ardakani; S. Javadian; and B. Sohrabi, “Thermodynamic studies of mixed ionic/nonionic surfactant systems” J. Colloid and Interface Science, 276 (2004) 197-207.

6. .a. Rafati, M. Etesami, B. M. Razavizadeh, “Study of Interaction Between Aspergillus Niger Cellulase (ANC) and Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) Using Surfactant Selective Electrode” J. of Molecular Liquids, 136 (2007 ) 44-49.

7 . Afshin Asadzadeh Shahir, Soheila Javadian, Bi Bi Marzieh Razavizadeh, and Hussein Gharibi, “Comprehensive Study of Tartrazine/Cationic Surfactant Interaction” The Journal of Physical Chemistry B (2011) 115, 14435–14444.

8. Songtao Yang, Bi Bi Marzieh Razavizadeh , Robert Pelton, and Gerard Bruin, Nanoparticle Flotation Collectors- The Influence of Particle Softness,  ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 4836−4842.

9. S. A. Mortazavi, B. M. Razavizadeh, H. Karadhian;” study of different Temperatures effects on Some Iranian Dates” J. of Food Technology & Nutrition, 2 (2) (2005), 27-34.

10. B. M. Razavizadeh, S. S. Solooti, "Nanotechnology and its applications in cosmetics industry", Journal of Health and Beauty Industry, Association of detergent, (1383), Third Year, No. 13.

11.Seyedeh Belin Tavakoly Sany ; Rosli Hashim1 ; Majid Rezayi2 ;Mohammad Azizur Rahman ; Bi Bi Marzieh Razavizadeh ; Ebrahim Abouzari-lotf; David J. Karlen, “Integrated ecological risk assessment of dioxin compounds”, Environ Sci Pollut Res, Published online: 9 May 2015.

 

11. ب. م. رضوی زاده، س.س.سلوتی، "نانوتکنولوژی و کاربرد آن در صنایع آرایشی و بهداشتی"، فصلنامه انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی، (1383) سال سوم، شماره 13.
12- ب. م. رضوی زاده، م. حسینی نژاد، "سمیت نانو ذرات" دنیای نانو (1388) شماره پانزدهم، سال پنجم، 39-48.
13- ب. م. رضوی زاده، ف. خان محمدی، س. ن. عزیزی، "مقایسه ویژگی های ریزکپسول روغن سبوس برنج تهیه شده با خشک کن پاششی و خشک کن انجمادی"نشریه پژوهش و نو آوری در علوم و صنایع غذایی، جلد 3، شماره 2، 1393.

2-    14-ب. م. رضوی زاده، "کاربردهای نانو تکنولوژی دربسته بندی مواد غذایی و ایمنی غذا" دنیای نانو (1392)شماره سی و دوم، سال نهم، 30-36.مقالات ارائه شده درسمینارها و کنفرانس های داخل و خارج
1)    ارائه مقاله (شفاهی) در اولین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران، شهریور 1372،دانشگاه شهید بهشتی.
2)    ارائه مقاله (شفاهی) در دومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران، شهریور 1376 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
3)    ارائه مقاله (پوستر) در سیزدهمین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران، بهمن 1377، دانشگاه تربیت مدرس.
4)    ارائه مقاله (شفاهی) دردومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، اردیبهشت 1376،دانشگاه تبریز.
5)    ارائه مقاله (شفاهی) در سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، اردیبهشت 1378،دانشکه علوم بابلسر- دانشگاه مازندران.
6)    ارائه مقاله (شفاهی) در اولین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1378.
7)    ارائه مقاله (شفاهی) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1380.
8)    پذیرش مقاله (پوستر) در XII Scandinavian Symposium on Surface Chemistry .(June 1994),
9)    ارائه مقاله (پوستر) در14th Canadian Symposium on Theoretical Chemistry, .(August 2001), Canada, Ottawa, (CSTC 2001)
10)    ارائه مقاله (پوستر) در.(August 2002) Rostoc, Germany, ICCT-2002
11)    پذیرش مقاله (پوستر) در39th IUPAC Congress and 86th Conference of the Canadian Society for Chemistry (Interface Chemistry), .(August 2003), Canada, .Ontario
12)    ارائه مقاله (شفاهی) در2nd International Conference on Chemistry and its Applications, (December 2003), Doha, Qatar.
13)    ارائه مقاله (شفاهی) در دهمین همایش بین المللی صنایع آرایشی و بهداشتی, 14-16 مهر 1383, تهران.
14)    ارائه مقاله (شفاهی) در سومین همایش سراسری شیمی دانشگاههای آزاد، ورامین،  9-10 خرداد 1386.
15)    ارائه مقاله (پوستر) در هفمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، ارومیه،  6-8 شهریور 1386.
16)    ارائه مقاله (شفاهی) در پنجمین سمینار الکتروشیمی –شیمی فیزیک ایران، د. تربیت مدرس، تهران، 17-18 اردیبهشت 1388.
17)    ارائه مقاله (شفاهی) در سمینار الکتروشیمی –شیمی فیزیک ایران، د. صنعتی شریف، کیش، 17-19 مهر 1389.

18)B. M. Razavizadeh, Food Contaminants Detection by Bio and Immunosensors, 9th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, 4 , 5 December 2013, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

19) 9thElectrochemistry Seminar, Tarbiat modarres University, 6-10. 2013, Tehran,Iran, Food contaminants detection by Bio andImmunosensors, Poster.

20) 1stInternational Conference on Natural Food Hydrocolloids, 20-22 Oct., 2014,Mashhad, Iran, Physicochemical Properties of EncapsulatedRed Peper Oleoresin with Gum Arabic and Whey Protein Concentrate, Poster.

21)  1stInternational Conference on Natural Food Hydrocolloids, 20-22 Oct., 2014,Mashhad, Iran, Stability enhancement of ginger oil in watersubmicron beverage emulsion by hydrocolloid blend and ester gum, Poster.

22) The5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) 6-9 March 2014, KishIsland, Iran , Influence of surfactant concentration in latexnano-particles as Flotation collectors, Poster.


پایان نامه دانشجویی تحت سرپرستی یا مشاوره
1-    " مطالعه پارامتر های سینرژیکی مخلوط مواد فعال سطحی در درجه حرارت های مختلف "، رضا بهجت منش اردکانی (1378) دانشگاه تربیت مدرس.
2-    " بررسی اثر قدرت یونی بر پارامتر های فیزیکو شیمیایی مخلوط مواد فعال در سطح "، فریال صافی نژاد (1380) دانشگاه تربیت مدرس.
3-    " اثر عوامل مختلف نگهداری (مایکروویو، دما و زمان) بر فلور میکروبی سه خرمای غالب در شهر مشهد"، لیلا نوری (1382) دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سبزوار.
4-    "بررسی تأثیر ظروف مختلف بسته بندی بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام مختلف خرما در طی دوره نگهداری"، حجت اله کاراژیان (1383) دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سبزوار.
5-    " مطالعه اثرات سنیرژیسم مخلوط مواد فعال سطحی DTAB/TX100  در محیط آب و اتانل"، حامد ملکی (1383)دانشگاه بوعلی همدان.
6-    "تهیه نانو امولسیون و کپسوله کردن روغن سبوس برنج و بررسی عوامل مؤثر بر آن"، فائزه خان محمدی، (1389) دانشگاه مازندران-دانشکده علوم.

آموزش

  •     تدریس شیمی فیزیک مواد غذایی – دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

مسئولیت های اجرایی

1-    مدیر گروه شیمی و مواد 1385-1387.

2-    معاون پژوهشی پژوهشکده 1387-1390.

3-    مدیر گروه شیمی مواد غذایی 13901-1393.

4-    عضو شورای فرهنگی پژوهشکده از 1391.

5-    عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیئت علمی پژوهشکده از 1389.

6-    عضو هیات صلاحیت عمومی اعضای هیئت علمی پژوهشکده از 1389.

7-  مسئول راه اندازی مرکزتحقیقات غذای حلال- 1393