English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : مصطفی شهیدی نوقابی  
گرایش تحصیلی: مهندسی علوم و صنایع غذایی
استادیار گروه شیمی مواد غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن : 35425374-051
فاکس : 35003150-051
پست الکترونیک: m.shahidi@rifst.ac.ir
m.Shahidi92@yahoo.com
صندوق پستی: 147-91735

•    موضوعات مورد علاقه
1.    جداسازی
2.    شیمی مواد غذایی (کربوهیدرات ها)
3.    بسته بندی مواد غذایی
4.    فناوری های نوین در صنایع غذایی

•      عناوین طرح های جاری و خاتمه یافته

1. مصطفی شهیدی، تولید کره گردو با فرمولاسیون بهینه وارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و رئولوژیکی آن طی زمان ماندگاری

2.مصطفی شهیدی، راضیه نیازمند،  استخراج تركيبات فنلي از گوشت ميوهعناب به دو روش حلال و سيال زير بحراني : فعاليت آنتي اكسيداني و پايداري حرارتي.

3.عبدالمجید مسکوکی، مصطفی شهیدی، شویش اولتراسونیک غشاء های پلیمری.

4.عباس همتی، مصطفیشهیدی، بررسي ازون زني به آب شهرستان مشهد جهت حذف بو و طعم.

5. عبدالمجید مسکوکی،مصطفی شهیدی، انجام مطالعات نیاز سنجی, امکان سنجی و طراحیپایلوت تحقیقاتی انواع قالب های غذایی فشرده (Compressedfood bars) در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالاجهت جیره عملیاتی 24 ساعته .

6. محمد علی رضوی، مصطفی شهیدی، کاربردفرآیندهای غشایی درشفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند

7. سمیرا یگانه زاد، مصطفی شهیدی، بهینه یابیشرایط فرایند و فرمولاسیون شکلات کم کالری کاهنده استرس حاوی سویه پروبیوتیک وبررسی ریز ساختار، خواص رئولوژیکی و حسی.

8. عادل بیگ بابایی، آزاده صنعی،  مصطفی شهیدی، بررسی اثر تلفیقی سمومحشره کش، کنه کش و قارچ کش بر میزان باقیمانده آنها در دوره کارنسی خیار و گوجهفرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی


•    انتشارات

1.  Mostafa Shahidi , Seyed M.A.Razavi; Improving thin sugar beetjuice quality through ultrafiltration. Desealination 200 (2006)518-519.

2. Vahid  Hakimzadeh,Seyed M.A.Razavi, Mostafa Shahidi; The potential ofmicrofiltration and ultrafiltration process in purification of raw sugar beet juice. Desealination200 (2006) 520-522.

3.  Mostafa Shahidi Noghabi, SeyedMohammad Ali Razavi, Seyed Mahmood Mousavi, Mohammad Elahi, Prediction of Permeate flux and ionic compounds rejectionof sugar beet press water in nanofiltration using artifical neural networks .Desalination  andwater treatment. 44 (2012) 83-91.

4. Mostafa Shahidi Noghabi, Seyed Mohammad Ali Razavi, Seyed Mahmood  Mousavi, Mohammd Elahi., Razieh Niazmand.Effect of operating parameter on performance of nanofiltration of sugar beetpress water. Procida-Food Science, 1 (2011) 160–164

5. Razieh Niazmand, RezaFarhoosh, Seyed Mohammad Ali Razavi, Mostafa Shahidi Noghabi,Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemicalagents and membrane processing, ProcediaFood Science 1 (2011) 90 – 94.

6. Davoud Salarbashia, Sima Tajik, Mehran Ghasemlou, Saeedeh Shojaee-Aliabadid, Mostafa Shahidi Noghabie, Ramin Khaksar. Characterization of soluble soybean polysaccharide filmincorporatedessential oil intended for food packaging, Carbohydrate Polymers 98 (2013) 1127– 1136.

7. DavoudSalarbashi, Sima Tajik, Saeedeh Shojaee-Aliabadi, Mehran Ghasemlou, HamidMoayyed, Ramin Khaksar, Mostafa Shahidi Noghabi, Developmentof new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharideincorporated Zataria multiflora Boiss and Mentha pulegium essential oils,Food Chemistry, 146 ( 2014) 614–622.

8. Mostafa Shahidi Noghabi, Seyed M. A. Razavi, Increase the quality of sugar by ultrafiltration process, Journal of Food Processing and Preservation.  (2014). Doi: 10.111/jfpp.12335

9. Mostafa Shahidi Noghabi, Mehdi Kaviani, Razieh Niazmand, Modeling of oxidation stabilityof canola oil using Artificial Neural Networks during deep fat frying potatoes, Journal of Food Processing and Preservation. (2014). Doi: 10.111/jfpp.12314

10.   Jalali Mousavi S. R., Niazmand R., Shahidi Noghabi M. AntioxidantActivity of Purslane (Portulaca oleracea L.) Seed Hydro-alcoholic Extract onthe Stability of Soybean oil. journal of agricultural science andtechnology. Vol. 17,Number 6, November 2015.

11.   Mohsen AbediGonabad, , Mostafa Shahidi Noghabi, Razieh Niazmand. 2015. Estimationof Kinetic Parameters of Walnut Oil Using Rancimat Test. J. Appl.Environ. Biol. Sci., 4(11S)28-32.

12.   Mohsen AbediGonabad, , Mostafa Shahidi Noghabi, Razieh Niazmand. 2015.Evaluation of Extraction Percentage and Physicochemical Properties of WalnutOil. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(11S)74-82.

13. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علیرضوی، خلیل بهزاد و وحید حکیم زاده. 1385 . تاثیر فرآینداولترافیلتراسیون بر شاخص های تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندر قند.مجله علوم و صنایع غذایی ایران .3 (3) : 36-29.

14. خلیل بهزاد، سیدمحمد علی رضوی و مصطفی شهیدی نوقابی. 1385. بررسیتاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند.مجله علوم و صنايع كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. مجله علوم وصنايع كشاورزي 20 (5) :347-339 .

15. وحید حکیم زاده، سید محمد علی رضوی ، میر خلیل پیروزی فرد ومصطفی شهیدی. 1385.  بررسي كاراييميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون در تصفيه و رنگبري شربت خام چغندر قند.مجله علوم و صنايع كشاورزي 20 (5) :100-91 .

16. خليل بهزاد، مصطفي مظاهري تهراني، سيد علي مرتضوي،  مصطفي شهيدي نوقابي و روح الله بهزاد. 1392.   بهينه سازي روش ذخيره سازي چغندر در سيلو برايكاهش فلور ميكروبي.  پذيرفته شده در مجله علمی – پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاهتربیت مدرس تهران.

17. روح الله بهزاد، خليل بهزاد، مصطفي مظاهري تهراني و مصطفي شهيدينوقابي. 1388. بررسي تصفيه آب حاصل از شستشوي گاز در لاور و پمپ هاي گاز CO2 كارخانجات قند با استفاده از شير آهك. مجله پژوهشهايعلوم و صنایع غذایی ایران. 5(1): 62-57.

18.خليل بهزاد، روح الله بهزاد،  مصطفي مظاهري تهراني و مصطفي شهيدينوقابي. 1389.  تاثير اندازه چغندر و ارتفاع نگهداري آن روي ضايعات وزني و قندي در طي نگهداري در سيلو. مجله علومزراعي ایران 8(2): 276-269

19. روح الله بهزاد، خليل بهزاد، مصطفي مظاهري تهراني و مصطفيشهيدي نوقابي. 1389. بررسي عملكرد ارتفاع نگهداري و اندازه چغندر بر تغييرات درصدسديم و پتاسيم در طي ذخيره سازي در سيلو. مجله پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران. 6(2): 83-77.

20. مصطفي شهيدي نوقابي، سيدمحمد عليرضوي،سيد محمود موسوي، محمد الهي. بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي بر كاراييفرآيند نانوفيلتراسيون آب پرس تفاله چغندر قند. 1392. پذيرفته شده در مجله علمی – پژوهشی پژوهش هاي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس.

21. مصطفي شهيدي نوقابي، سيدمحمد عليرضوي، سيد محمود موسوي، محمد الهي. 1392. بررسي عملكرد نانوفيلتراسيون در حذفيونهاي آب پرس تفاله چغندر قند، مجله پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران. 9(2): 116-105.

22. پریسا بهنام، حجت کاراژیان، مصطفی شهیدي نوقابی، مهدي پروینی. استفاده از روشهاي مختلف اسمز در بهینه سازي فرآیند خشک کردن موز. پذیرفته شده در مجلهعلمی- پژوهشی علوم و فناوري غذایی دانشگاه آزاد سبزوار.

23.  مصطفي شهيدي نوقابي، سيد محمود موسوي،سيد محمد علي رضوي، محمد الهي. 1392. مدلسازی دفع يونهاي آب پرس تفاله چغندر طیفرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM، مجله پژوهش و نو آوری در علوم و صنایع غذایی. 2(1): 78-63.

24. مهدی کاویانی، راضیهنیازمند و مصطفی شهیدی نوقابی. 1392 . ارزیابی زمتن دور ریزی روغن کانولابر اساس شاخص های اکسایشی طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی. مجله  پژوهش و نو آوری در علوم و صنایع غذایی. 2(1):50-37.

25.  متین سلیمانی فر، راضیه نیازمند، مصطفی شهیدی نوقابی.1394. مطالعه و مقایسه فعالیت مهارکنندگی و آنتی اکسیدانی عصاره متانولی-آبیزیره سیاه، گشنیز و شیود، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس. 46(12): 105-118.

26.  زهرهمعصومیان، مسعود یاورمنش، مصطفی شهیدی نوقابی، محمود صادقی، کارآیی زئولیت و اسیدسیتریکدر کنترل رشد کپک و تولید آفلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد ومدلسازی آن به روش شبکه های عصبی مصنوعی. پذیرفته شده درفصلنامه علمی – پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس.

27. محمودصادقی، مسعود یاورمنش، مصطفی شهیدی نوقابی ، پيش بيني تاثیراجزاء موجود در شير خام بر بازيافت و استخراجژنوم ويروس های روده ای  با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي و منطق فازی.1393. مجله علمی – پژوهشی پژوهش های علومو صنایع غذایی ایران. 10 (2): 156-164.

28. مهناز شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی، مصطفی شهیدینوقابی، مدلسازی شار تراوه فرآینداولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روشنرو-فازی.  1393. مجله پژوهش و نو آوریدر علوم و صنایع غذایی . 3(3): 283-296.

شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

1.    Niazmand,  R., Shahidi, M., S.M.A.Razavi. Influence of some chemical additives and ultrafiltration operatingconditions on purification characteristics and permeate flux of thin sugar beetjuice. Euromembrane 2009 conference, September 6-102009, Montpellier, France.

2.    Shahidi, M., S.M.A. Razavi, S.M. Mousavi, M. Elahi.,Niazmand, R. Effect of operating parameter on performance of nanofiltration ofsugar beet press water. 11th International Congress on Engineering andFood, 2011, Athens, Greece.

3. Niazmand,  R. Farhoosh, R. Razavi, S.M.A. Shahidi, M.N., Investigation of quality and stability of canola oil refined by addingchemical agents and membrane processing, 11th International Congress on Engineering andFood,  2011, Athens, Greece.

4. Shokoufe Heydari, Mostafa Shahidi Noghabi, Fakhri Shahidi. Polymer production of antimicrobial packaging for meatpackaging. 1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids,Mashhad, Iran, 22-23 October 2014

 1.      مصطفی شهیدینوقابی.  امکانبکارگیری اولترافیلتراسیون در تولید شکر. دهمین کنگره ملی مهندسیشیمی ایران. 1384

 1. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی و خلیل بهزاد. بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکارگیری مجدد آن . بیست و هشتمین سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران. 1385. مشهد.
 2. سید محمد علی رضوی، خلیل بهزاد، مصطفی شهیدی نوقابی و رضا کاراژیان . پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت  قند. پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 1384. تهران.
 3. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی، خلیل بهزاد و وحید حکیم زاده. بررسی فرآیند اولترافیلتراسیون شربت رقیق. همایش صنایع غذایی، 1385، اصفهان .
 4. خليل بهزاد، روح الله بهزاد و مصطفي شهيدي نوقابي. تعيين ارتفاع بهينه ذخيرسازي چغندر در سيلو با هدف كاهش قند ملاس تئوري. سي و دومين سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران، 1389، مشهد.
 5. خليل بهزاد، روح الله بهزاد و مصطفي شهيدي نوقابي. ارزيابي تاثير سورتينگ ، شرايط کاشت، داشت, برداشت و شدت تنفس بر كيفيت چغندر قند در طی ذخیره سازی در سیلو. سي و دومين سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران. 1389، مشهد.
 6. عيسي جاهد، خليل بهزاد و مصطفي شهيدي نوقابي . بررسی نقش قلیایی طبیعی در فرآیند تولید شکر از چغندر قند. سي و دومين سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران، 1389، مشهد.
 7. مهناز شهيدي نوقابي، مصطفي شهيدي نوقابي و نفيسه زاوه زاد. مروري بر اثر پارامترهاي عملياتي در تصفيه فاضلاب كارخانجات روغن نباتي با استفاده از فرآيندهاي غشايي. اولین همايش ملي صنايع غذايي. 1390، قوچان.
 8. متین سلیمانی فر، راضیه نیازمند و مصطفی شهیدی نوقابی، بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی-آبی و اتانولی- آبی زیره سیاه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، 1391، تهران.
 9. محسن عابدی گناباد، مصطفی شهیدی نوقابی، مریم فرهادی. بررسی کاربرد انعقاد و شناورسازی الکتریکی در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی. دومین همایش علوم و صنایع غذایی، 1392، قوچان.
 10. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی و خلیل بهزاد. کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر. بیست و هفتمین سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران، 1384، مشهد.
 11. وحید حکیم زاده، سید محمد علی رضوی، میر خلیل پیروزی فرد و مصطفی شهیدی، بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، 1385، گرگان.
 12. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی و خلیل بهزاد. تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار فرآیند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند. بیست و هشتمین سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران، 1385، مشهد.
 13. عيسي جاهد، خليل بهزاد و مصطفي شهيدي نوقابي. عوامل ایجاد رنگ  در فرآیند تولید شکر از چغندرقند و راههای رنگبری شربت. سي و دومين سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران، 1389، مشهد.
 14. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی، سيد محمود موسوي، محمد الهي و فخرالدين صالحي. اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگي نانوفيلتراسيون آب پرس تفاله چغندرقند. سي و دومين سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران، 1389، مشهد.
 15. مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی، سيد محمود موسوي، محمد الهي. بالا بردن راندمان كارخانجات توليد شكر از طريق تصفيه آب پرس تفاله برگشتي به ديفوزيون با استفاده از نانوفيلتراسيون. اولين كنفرانس ملي غشاء و فرآيندهاي غشايي، 1389، تهران.
 16. فخرالدين صالحي، سيدم محمد علي رضوي، محمد الهي، مصطفي شهيدي نوقابي. اثر پارامترهاي عملياتي و غلظت خوراك بر رفتار شار و گرفتگي نانوفيلتراسيون فاضلاب حاصل از احياء ستون هاي رنگبري صنعت قند. اولين كنفرانس ملي غشاء و فرآيندهاي غشايي، 1389، تهران.
 17. مصطفي شهيدي نوقابي، سيد محمد علي رضوي، سيد محمود موسوي و محمد الهي.  بررسي كارايي نانوفيلتر در كاهش مصرف آب و افزايش راندمام كارخانجات قند. يازدهمين همايش دانشجويي فناوري نانو، 1390، دانشگاه صنعتي امير كبير، تهران.
 18. مهدي كاوياني، راضيه نيازمند و مصطفي شهيدي نوقابي. اثر دما و غلظت آنتي اكسيدان TBHQ بر اكسايش روغن كانولا در طي سرخ كردن عميق سيب زميني. همايش ملي صنايع غذايي، 1390، قوچان.
 19. متین سلیمانی فر، راضيه نيازمند و مصطفي شهيدي نوقابي، بررسي و مقايسه فعاليت آنتياكسيداني عصارههاي متانولي-آبي و اتانولي-آبي گشنيز با آنتي اكسيدان سنتزيBHT. دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي، 1392. قوچان.
 20. زینب مصلحی، مصطفی شهیدی، راضیه نیازمند، اثر پوشش دهی پسته با هیدروکلوئید متیل سلولز بر میزان آفلاتوکسین آن در طی نگهداری، دوازدهمین کنگره تغذیه ایران، 1391، اصفهان.
 21. بهاره افضلی، مصطفی شهیدی، راضیه نیازمند، بررسی  اثر پوشش خوراکی متیل سلولز بر کاهش میزان آفلاتوکسین در طی نگهداری بادام زمینی، دوازدهمین کنگره تغذیه ایران، 1391، اصفهان.
 22. مهدي كاوياني، راضيه نيازمند و مصطفي شهيدي نوقابي. شبیه سازی تغییرات رنگ و گرانروی روغن کانولا طي سرخ كردن عميق سيب زميني با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. همايش ملي بهداشت و ایمنی غذا، 1391، شیراز.
 23. مهناز شهيدي نوقابي، مصطفي شهيدي نوقابي و نفيسه زاوه زاد. مروري بر اثر پارامترهاي عملياتي در تصفيه فاضلاب كارخانجات روغن نباتي با استفاده از فرآيندهاي غشايي. اولین همايش ملي صنايع غذايي. 1390، قوچان.
 24. متین سلیمانی فر، راضیه نیازمند و مصطفی شهیدی نوقابی، بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی-آبی و اتانولی- آبی زیره سیاه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، 1391، تهران.
 25. محسن عابدی گناباد، مصطفی شهیدی نوقابی، مریم فرهادی. بررسی کاربرد انعقاد و شناورسازی الکتریکی در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی. دومین همایش علوم و صنایع غذایی، 1392، قوچان.
 26. راضیه جلالی، راضیه نیازمند، مصطفی شهیدی نوقابی، بررسی ساختار اسید چرب و  پارامترهای  سینتیکی اکسایش روغن دانه خرفه. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 7-9 آبان 1392، شیراز.
 27. علی ادیب منش، مصطفی شهیدی، عبدالمجید مسکوکی. خصوصیات جیره غذایی اضطراری و نکات مهم در طراحی و فرمولاسیون آنها. ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (پدافند غیر عامل). 7 و 8 آبان 1392، مشهد مقدس.
 28. آرپا خچومیان، راضیه نیازمند، مصطفی شهیدی نوقابی، بررسی اثر قند اینورت بر میزان تشکیل آکریل آمید در بیسکویت های پتی بور و مادر. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 7-9 آبان 1392، شیراز.

 1.  مینا سعیدیان، راضیه نیازمند، هما بقایی، مصطفی شهیدی نوقابی، بررسی اثر نوع و درصد گوشت بر میزان آکریل آمید و خصوصیات کیفی برگرها. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 7-9 آبان 1392، شیراز.

31.    عابدی، م.، شهیدی نوقابی،م. و نیازمند، ر. 1393. بررسی درصد استخراج و خصوصیاتفیزیکوشیمیایی روغن گردو، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان،خراسان رضوی.


کتب
1.    فناوری های نوین در صنایع لبنی، نویسندگان: دکتر مرتضوی و همکاران، 1386.
2.    نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی، نویسندگان: دکتر مرتضوی و همکاران،1387.
3.    تکنولوژی فرآورده های لبنی، ترجمه دکتر مرتضوی، مصطفی شهیدی، وحید حکیم زاده، بیتا حکیم عطار 1389


پایان نامه های تحت سرپرستی یا مشاوره

کارشناسی ارشد

1.  فخرالدین صالحی، تصفيه فاضلاب حاصل از احياء رزين تبادل يوني ستون هايرنگبري در صنعت قند بوسيله فرآيند غشايي نانوفيلتراسيون. (1390).

2. مهناز شهیدی، مدلسازی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر به روش نروفازی. (1391).

3. مهدی کاویانی،مدلسازی پایداری اکسایشی روغن کانولا طی فرآیند سرخ کردن عمیق سیب زمینی بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. (1391).

4. متین سلیمانیفر، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی، قدرت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن و عصارههای متانولی-آبی بذرهای گشنیز، زیره سیاه و شوید. (1391).

5. پریسا بهنام،اثر روش های مختلف اسمز و مایکروویو در بهینه سازی فرایند خشک کردن موز. (1391).

6. زهره معصومیان، کارائی زئولیت و اسید سیتریک در کنترل رشد کپک و تولیدآفلاتوکسین در ضایعات نان خشک در سطح شهر مشهد و مدلسازی آن به روش شبکه های عصبیمصنوعی. (1391).

7. محمود صادقیچوینلی، پیش بینی ژنوم ویروسی شیرخام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. (1391).

8. محسن عابدی،استخراج روغن گردو به دو روش حلال و مایکروویو و بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی وپایداری اکسایشی آن. (1392).

9. فرشته حیدری، بررسی امکان تولید پلیمربسته بندی حاوی ریز کپسولهای نایسین جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت قرمز و گوشتمرغ. فرشته حیدری. (1392).

10.مصطفی ابراهیم بندی، بررسی ماندگاری لاکتوباسیلوساسیدوفیلوس و تاثیر آن بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست میوه ای حاوی پرتقال. (1392).

11.راضیه جلالی، بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن خرفه.راضیه جلالی. (1392).

12.آرپا خچومیان،بررسی اثر اجزاء فرمولاسیون بر محتوی آکریل آمید در بیسکویت پتی بور و مادر. (1392).

13. میناسعیدیان، بررسی اثر ترکیبات اصلیفرمولاسیون بر میزان تشکیل آکریل­آمید در همبرگر. (1392).

14. حمید گیلوری، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سرکه های موجوددر بازار ایران. (1392).

15. کاظم غلامی، بررسی اثر استارتر و زمان نگهداری بر ویژگی های حسی، شیمیایی و رئولوژیکیماست تغلیظ شده به روش مستقیم، حاصل از اختلاط ناتراوه فراپالایش شیر و پودر سویا(1393).


دکتری

1. داود سالار باشی، تولید نانوبیوکامپوزیت بسته بندی بر پایه پلی ساکارید سویا و تعیین ویژگی های فیزیکی مکانیکی،حرارتی، ضد میکروبی و انتی اکسیدانی آن برای استفاده در بسته بندی محصولات غذایی.(1392).

2. مریم حسنی، میکروانکپسولاسیون ماهی کیلکا ، بررسی پایداري امولسیون و ثبات اکسایشی آن در سیستم مدل غذایی.(1393).

3. مهدی نیک فرجام، بهینه یابی شرایطرنگبری شکرخام از طریق ازن زنی.( 1394).

جوایز دریافتی
رتبه اول پایان نامه در ششمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی.

مسئولیت های علمی- اجرایی
مسئول امور آزمایشگاههای پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 91 تا 92