English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : راضیه نیازمند
استادیار گروه شیمی مواد غذایی
آدرس پست الکترونیکی: r.niazmand@rifst.ac.ir
تلفن: 35425377-051

•    سوابق تحصیلی:
کارشناسی: رشته علوم و صنایع غذایی-دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: رشته علوم و صنایع-دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری: رشته علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی-دانشگاه فردوسی مشهد

•    زمینه فعالیت های مورد علاقه
-    شیمی روغن ها و آنتی اکسیدان ها
-    بسته بندی های فعال مواد غذایی
-    آکریل آمید در مواد غذایی
-    ریزپوشانی ترکیبات موثره مواد غذایی

•    عناوین طرح های جاری و خاتمه یافته
- استخراج، شناسایی و ریزپوشانی ترکیبات ارزشمند (زیست فعال)تقطیرات مرحله بوگیری روغن خوراکی
-فرمولاسیون کره گردو و بررسی اثر افزوده های مختلف بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی آن طی زمان ماندگاری
-استخراج ترکیبات فنلی میوه عناب به دو روش حلالی، سيال زیر بحراني و ماکرویو: بررسی فعاليت آنتي اكسيداني و مقاومت حرارتی
-بررسی امکان تولید فیلم های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی اسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی
- انجام مطالعات نیازسنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع دسرهای پختی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته

•    دستاوردهای علمی

الف- مقالات چاپ شده در نشریات علمی

1.  AbediGonabad, M., Shahidi Noghabi, M., & Niazmand, R.. 2015. Estimationof Kinetic Parameters of Walnut Oil Using Rancimat Test. Journal of AppliedEnvironmental and Biological Sciences, 4(11S) 28-32.

2. AbediGonabad, M., Shahidi Noghabi, M., & Niazmand, R. 2015. Evaluation ofExtraction Percentage and Physicochemical Properties of Walnut Oil. Journal ofApplied Environmental and Biological Sciences, 4(11S): 74-82.

3. Shaidi Noghabi, M., Kaviani, M. & Niazmand, R. 2015. Modeling ofoxidation stability of canola oil using artificial neural networks during deepfat frying of potatoes. Journal of Food Processing and Preservation,

4.  Niazmand, R., Razavi, M.A. &Farhoosh, R. 2015. Colloid-enhanced ultrafiltration of canola oil: Effect ofprocess conditions and MWCO on flux, fouling and rejections. Journal of FoodProcessing and Preservation, 39: 292-300

5.  Behnia, a., Karazhiyan, H., Niazmand, R. & Mohammadi Nafchi, A.2013. Rheological properties of low fat yogurt containing cress seed gum.Agricultural Science, 4 (9B): 29-32.

6.  Niazmand, R., Farhoosh,R., Razavi, M.A. & Mousavi. M. 2012. Micelle-enhanced ultrafiltration of chemicalpretreated crude canola oil miscella. International Journal of FoodEngineering, 8 (2),

7.  Niazmand, R., Farhoosh, R. & Razavi, M.A. 2012. Filtrationof crude canola oil miscella utilizing PVDF membrane: the effects ofpretreatments and operating conditions. International Journal of FoodEngineering, 8 (3).

8.  Niazmand, R., Farhoosh, R.,Razavi, M.A., Mousavi, M. & Shahidi Noghabi, M. 2011. Investigation ofquality and stability of canola oil refined by adding chemical agents andmembrane processing. Procedia Food Science, 1: 90-94.

9.  Niazmand, R.,Niazmand, A., Sarabi, M., Arabporian,N., & Doaei, A. 2010. Effectof bioyogurt consumption on fatty metabolites of serum and colonic micro florain healthy subjects. International Journal of Agriculture Science and Technology, 12:597-603.

10.  Niazmand,A., Ghodusi, H.B., Shahidi, F. & Niazmand, R. 2009. Effects of threepolysaccharide coatings on physicochemical and organoleptic properties of mushroom(Agaricus bisporus). American-EurasianJ. Agric. & Environ. Sci., 5 (6): 740-744.

11. Sarabi, M. & Niazmand, R. 2009. Effect of essentialoil of Mentha piperita and Ziziphora clinopodioides on lactobacillusacidophilus activity as bioyogurt starter culture. American-Eurasian J. Agric. &Environ. Sci., 6 (2): 129-131.

12.  Farhoosh, R., Niazmand, R., Rezaei, M. &Sarabi. M. 2008. Kinetic parameterdetermination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditions.Eur. J. Lipid Sci. Technol. 110 (6): 587–592.

13. بهنیا، آ.، کاراژیان، ح.، نیازمند، ر. و محمدی نافچی، ا. 1393. تأثیر صمغ دانه شاهی بر خواص رئولوژیکی و بافتی ماست کم‌چرب نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 3 (3):255-266.

14. عین افشار، س.، شرایعی، پ.، شورمیج، م. و نیازمند، ر. 1393. تاثیر بسته بندي با اتمسفر تغییر یافته برخصوصیات فیزیکوشیمیایی گل زعفران طی زمان نگهداري. نشریه پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی، 10 (3): 224-231.

15. نیازمند، ر. فرهوش، م.ح. رضوی، م. موسوی.1392. بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا. فصلنامهعلوم و صنایع غذایی ایران، 10 (40): 81-91.

16. کاویانی، م.، نیازمند، ر. و شهیدی، م. 1392. ارزيابي زمان دورريزي روغن كانولا بر اساس شاخصهاي اكسايشي طي سرخ كردن عميق سيب زميني. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 2 (1):37-50.

17. شورمیج، م.، عین افشار، س.، نیازمند، ر. و شرایعی، پ. 1391. بررسیتأثیر دمای نگهداری و جنس بسته بر خصوصیات کمی، کیفی گل زعفران بسته­بندی شده تحت اتمسفر تغییریافته. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1 (4): 283-294.

18. کمالی، ا.، شرایعی، پ.، نیازمند، ر. و عین افشار، س. 1391. تأثیر غلظت‌هایمختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر پایداری ترکیبات مؤثره‌ی ریزپوشانی شده‌یزعفران با روش خشک کن پاششی. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1 (4):241-254.

19. فرهوش، ر.، نیازمند، ر.، سرابی، م. و رضایی، م. 1390. تخمین پایداري نسبی روغنهاي نباتی بر حسب آزمونهاي تسریع شده. فصلنامه علوم و صنایع غذایی تربیت مدرس، 8 (1): 11-17.

20. نیازمند، ر. فرهوش، م.ح. رضوی، م. موسوی. 1390. بررسياثركلريد كلسيم و EDTA بر درصد دفع فسفر و شار تراوه طي اولترافيلتراسيون روغن كانولا. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 7(1): 60-70.

21.  نیازمند، ر.1385. مطالعه تاثیر اسید و آنزیم پکتیناز بر خواص نوری و میکروبی عصاره خرما. مجلهکشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، 29 (2): 13-21.

22. نیازمند، ر.، حدادخداپرست، م.ح. و حبیبی، م.ب. 1384. بررسی مکانیسمهای مختلف شفاف سازی و رنگبریعصاره خرما. مجله کشاورزیدانشگاه شهید چمران اهواز، 28 (2): 139-152.


ب-مقالات چاپ شده در همایش های علمی

1.  Ajam, M., Niazmand, R., & Arianfar, A. 2014. The effect ofcarboxymethyl cellulose, saalab and tragacanth coating agents onphysicochemical and sensory properties of deep fried doughnut. 1st Nature FoodHydrocolloid, Masshad, Iran.

2. Rashidi, S., Niazmand, R., & Arianfar, A. 2014. Reduction ofacrylamide formation and oil uptake using garden cress (Lepidium sativum) seedmucilage and pectin coatings in doughnut. 1st Nature FoodHydrocolloid, Masshad, Iran.

3. Keshavarz, Z., Niazmand, R., & Arianfar, A. 2014. Reduction ofacrylamide formation and oil uptake using basil (ocimum basilicum) seedmucilage and pectin coatings during potato deep frying. 1st NatureFood Hydrocolloid, Masshad, Iran.

4. Niazmand, R., Jalali Mousavi,R., & Shahidi Noghabi, M. 2014. Fatty Acid Composition and OxidationKinetic Parameters of Purslane (portulaca oleracea L) Seed Oil. 12th Euro FedLipid, Montpellier, France.

5. Niazmand, R., Soleimanifar, M.,& Shahidi Noghabi, M. 2014. Comparative Fatty Acids Composition andOxidative Stability Index of Black Cumin, Coriander and Dill Seeds Oil. 12thEuro Fed Lipid, Montpellier, France.

1.Niazmand, R., Farhoosh, R.,Razavi, M.A., Mousavi, M. & Shahidi Noghabi, M. 2011. Investigation of quality and stability of canola oil refinedby adding chemical agents and membrane processing. International congress on engineering and food. Greece.

2.Shahidi Noghabi, M., Razavi, M.A., Mousavi, M., Elahi, M. & Niazmand,R. 2011. Effect of operating parameters onperformance of nanofiltration of sugar beet press. International congress on engineering and food. Greece.

3. Niazmand, R., Shahidi Noghabi,M. & Razavi, M.A. 2009. Influence of somechemical additives and ultrafiltration operating conditions on purificationcharacteristics and permeate flux of thin sugar beet juice. Euromembrane conference,Montpellier, France.

4. Niazmand,R., Sarabi, M. & Abedinia, A.R. 2007. Effect of essential oilof menthe piperita and ziziphora clinopodiodes on lactobacillus acidophilusactivity as bioyoghurt starter culture. 7th International conference of food science andtechnology. Wuxi, China.

5. Niazmand,A., Ghodusi, H.B., Shahidi, F. & Niazmand, R. 2007. Evaluation ofpectin as food coating on white button mushroom shelf-life extention.7th International conference of foodscience and technology, Wuxi, China.

6.Niazmand, R.,Arabporian, N., Doaei, A. & Niazmand, A. 2007.Effect of yogurt enrichedwith Bifidobacterium bifidum or Lactobacillus acidophilus onfatty metabolites of serum and colonic micro flora in healthy subjects. 10th Asean food conference. Kualalumpur,Malaysia. 


7. عابدی، م.، شهیدی نوقابی، م. و نیازمند، ر.1393. بررسی درصد استخراج و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گردو، سومین همایش ملیعلوم و صنایع غذایی، قوچان، خراسان رضوی.

8.نیازمند، ر.، سرابی، م.، مهربان، م. و مدرسی، ا.م. 1393. بررسیاثر ضخامت و تعداد لایه فیلم بسته­بندی بر پایه LDPE به منظور افزایش زمان ماندگاری بادام­زمینی بسته­بندی شده، سومینهمایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، خراسان رضوی.

9.جلالی، ر.، نیازمند، ر. و شهیدی نوقابی، م. 1392. Evaluation ofantioxidant activity of ethanolic and methanolic extracts of purslane seeds. دومین کنگره ملی گیاهان دارویی تهران.

10.  اسماعیلیان، م.، کرامت، ج. و نیازمند، ر.1392. تولید فراورده قنادي آدامس حاوي اسانس بهارنارنج. دومین همایش ملی بهار نارنج و فضاي سبز شهري ساری.

11. کمالی، آ.، شرایعی، پ. و نیازمند، ر. 1391. معرفی زعفرانو استفاده از انکپسولاسیون (ریزپوشانی) به عنوان روشی نوین جهت حفاظت و پایداریبیشتر ترکیبات حساس گیاهی. همایشملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز.

12.کاویانی، م.، نیازمند، ر. و شهیدی نوقابی، م. 1391. اثر دما و غلظتآنتی اکسیدان TBHQ بر اکسایش روغن کانولا طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی. همایش ملیصنایع غذایی دانشگاه ازاد قوچان.

13.عجم. م.، نیازمند، ر. و گوهری اردبیلی، ا. 1391. بررسی اثر پوششکربوکسی متیل سلولز بر کاهش جذب روغن دونات طی سرخ کردن عمیق. کنگره ملی پژوهشگرانو نخبگان ایمنی غذا. تهران.

14. سعیدیان، م.، نیازمند، ر. و بقایی، ه. 1391. بررسی اثر درصد گوشت قرمزبر میزان آکریل آمید در همبرگر. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا. تهران.

15.سلیمانی فر، م.، نیازمند، ر. و شهیدی نوقابی، م. 1391. بررسی و مقایسهفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی-آبی و اتانولی-آبی زیره سیاه با آنتیاکسیدان سنتزی BHT. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا. تهران.

16.شورمیج، م.، عین افشار، س. و نیازمند، ر. 1391. تاثیر جنس بسته، دما وزمان نگهداری در بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته گل زعفران بر درصد رطوبت زعفراناستحصالی. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز.

17.کمالی، آ.، شرایعی، پ. و نیازمند، ر. 1391. مقایسه ریزساختار و برخی ازخصوصیات ریزکپسول های زعفران تهیه شده با خشک کن انجمادی و پاششی. همایش ملیبهداشت و ایمنی غذا. شیراز.

18.موسویان، د. و نیازمند، ر. 1391. اثر پیش تیمارهای فیزیکی بیولوژیکی وتغییر فرمولاسیون بر میزان آکریل آمید چیپس سیب زمینی. دوازدهمین کنگره تغذیهایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه ایران.

19.شورمیج، م.، عین افشار، س. و نیازمند، ر. 1391. بررسی تاثیر بسته بندیبا اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کمی، کیفی، میکروبی و افزایش زمان ماندگاری میوهها و سبزیجات. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا شیراز.

20. نیازمند، ر. فرهوش، ر. و رضوی، م.ح. 1390. بررسی اثر فراینداولترافیلتراسیون بر محتوی آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا. بیستمینکنگره علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شریف. تهران.

21. ذوالفقاری، س.، مرتضوی، ع.، نیازمند، ر.، عرب عامری، م. و آرمین، م. 1390.استفاده از صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در تولید کالباس کم چرب. نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیرهتولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. گرگان.


ج- کتب:
- روشهای خشک کردن مواد غذایی. ترجمه مرتضوی، ع.، شفافی، م.، اسدی نژاد، ش.، نیازمند، ر. و آریان فر، ا. 1384.
- فناوری های نوین صنایع لبنی. گردآوری یک بخش از کتاب. 1386.
- کاربرد نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی. گردآوری یک بخش از کتاب. 1386.

د- پایان نامه های دانشجویی تحت راهنمایی یا مشاوره:

1.  استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران با استفاده از فرآیندهای نویناستخراج (فراصوت، آب مادون بحرانی و کربن دی اکسید فشار بالا) و تولید پودرریزپوشانی شده از آن

2.استخراج، شناسایی و بررسی قدرت آنتی اکسیدانی اجزای ترکیبات صابونی ناشوندهروغن دانه کدوی تخم کاغذی

3. ریزپوشانی پودر ژل آلوئه‌ورا با استفاده از کیتوزان، متیل سلولز و کربوکسیمتیل سلولز به روش خشک کردن انجمادی

4. استخراج و شناسایی ترکیباتفنلی از دو نوع میوه عناب به روش استخراج فوق بحرانی و زیر بحرانی

5. بررسی اثر روغن کنجد و پوشش های صمغ شاهی، زانتان و پکتین بر میزان تشکیل آکریلآمید در دونات طی فرایند سرخ کردن عمیق

6. بررسی اثر پوشش های صمغ ریحان، زانتان و پکتین بر میزان تشکیل آکریل آمید در سیبزمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق

7. بررسی امکان تولید فیلم پلاستیکی فعال گیرندگی اکسیژن بر پایه نمک آسکوربات جهتافزایش زمان ماندگاری بادام زمینی

8. استخراج روغن گردو به دو روش حلال و مایکروویو و بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیاییو پایداری اکسایشی آن

9. استخراج روغن گردو به دو روش حلال و اولتراسوند و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی آن

10. بررسی اثر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر میزان آکریل­آمید در فراورده دونات

11.بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی سرکه های موجود در بازار ایران

12.  بررسی اثر نوع آرد، شرایط فرایند و پوشش دهی بر میزان جذب روغن دونات طی فرایندسرخ کردن عمیق

13. بررسی اثر اجزاء فرمولاسیون بر میزان آکریل آمید در همبرگر

14. بررسی اثر اجزاء فرمولاسیون بر محتوی آکریل آمید در بیسکویت پتی بور و مادر 

15.بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، پایداری اکسایشی و پارامترهای سینتیکی روغن خرفه

16. تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی، قدرت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن و عصارههای متانولی-آبی بذرهای گشنیز، زیره سیاه و شوید

17. بررسی امکان ریزپوشانی اسانس بهارنارنج با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترینوکاربرد آن در فرمولاسیون آدامس

18.  بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن بر میزانآکریل¬آمید سیب-زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق

19.  ریز پوشانی رنگدانه زعفران (saffron sativus crocus) به وسیله خشک کردن پاششی و خشک کردن انجمادی

20. بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر زمان ماندگاری زعفران

21. مدلسازی پایداری اکسایشی روغن کانولا طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی با استفاده ازشبکه عصبی


مسئولیت های علمی-اجرایی:

- مدیر گروه شیمی مواد غذایی

-رئیس مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

-دبیر کمیته نشر پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

- مدیر اجرایی نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذاییاز سال 1390 تا کنون

- دبیر علمی اولین همایش منطقه ای خشکبار دانشگاه آزاد واحددامغان