English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : سمیرا یگانه زاد
گرایش تحصیلی: تکنولوژی مواد غذایی
استادیار گروه فرآوری مواد غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن: 35425416-051
فکس: 5003150-051
پست الکترونیکی : S.yeganehzad@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735

موضوعات مورد علاقه
• تکنولوژی تولید شکلات، فراورده های کاکائویی و قنادی
• توسعه ارزیابی حسی در صنعت فرآوری مواد غذایی
• مطالعه و توسعه تولید فراورده های غذایی فراسودمند 
• مطالعه و توسعه  طعم و آروما در فراورده های غذایی

سوابق تحصیلی
دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391-1386
کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386-1384
کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1384-1380
طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته
فرمولاسيون و توليد دراژه شکلاتي بر پايه انجير 
بررسي جايگاه فرآورده هاي غذايي فراسودمند در کشور و ارائه راهکار در صنايع هدف استان خراسان رضوي

انتشارات جدید

1. Yeganehzad, S. Mazaheri-Tehrani,M. Mohebi M. M.B.Habibi Najafi, 2013."Effects of replacing skim milk powder by soy flour and ball mill refining time on rheological properties of compound chocolate",Journal of Agriculture Science and Technology. 15: 125-135
2. Mazaheri-Tehrani,M. Yeganehzad, S. Raoufi, N. 2012. Effect of replacing fat with soy flour on phyicochemal, reological and sensory properties of compound chocolate Iranian Food Science and Technology Research Journal.4:255-262.

3. Habibi Najafi. M.B. Vahedi, N. Yeganehzad, S. and Hosseini, Z. 2011.Effects of milk permeate addition on physicochemical and textural properties of Toffee,Iranian Journal of Food Research.21(2):230-245

4. Yeganehzad, S. Mazaheri-Tehrani, M. Shahidi, F. Zayerzadeh, E. 2009. Study on the effect of soymilk on survival of lactobacillus acidophilus, physicochemical and organoleptical properties of probiotic yoghurt. Journal of agricultural sciences and natural resources.16(1):165-173. 

5. Mazaheri-Tehrani,M. Yeganehzad, S. Razmkhah-sharabiani, S. and Amjadi,H. 2009. Physicochemical and sensory properties of peanut spreads fortified with soy flour, World Applied Science Journal,7 (2): 192-196. 
6. Razavi, S.M.A., Yeganehzad, S. Sadeghi ,A.R. 2009. Moisture dependent physical properties of four common varieties of canola seeds. Journal of Agriculture Science and Technology, 11:309-322. 

7. Yeganehzad, S. Mazaheri-Tehrani, M. Shahidi, F. 2007. Studying microbial, physiochemical and sensory properties of directly concentrated probiotic yoghurt. African Journal of Agriculture Research. 2(8):366-369. 
8. Pourazarang, H. Tabatabaie, F. Mortazavi, A. Nassiri , M. and Yeganehzad, S. 2007. Modeling heat and cold shock effects on growth and physicochemical characteristics of starter bacteria. Agricultural Sciences and Technology Journal. 20(7): 233-244 

9. Razavi, S.M.A. Yeganehzad, S. Sadeghi ,A.R. Ebrahimzadeh, S. and Aghaee F. 2007. Study on physical properties of common varieties of canola seeds. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 3:53-63. 


شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی
1. سمیرا یگانه زاد، نسیم رئوفی، مصطفی مظاهری تهرانی، بررسی اثر آرد کامل سویا و زمان تصفیه بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی شکلات کم چرب، یک تا سه آذرماه 1390.بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.تهران. دانشگاه صنعتی شریف(ارائه، چاپ در خلاصه مقلات و CDهمایش به صورت کامل)
2. نفيسه واحدي، محمدباقر حبيبي نجفي،سميرا يگانه زاد، زهره حسيني، بررسي افزودن تراويده(پرمييت)فرايند فراپالايش شير بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و بافتي تافي. یک تا سه آذرماه1390.بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.تهران. دانشگاه صنعتی شریف(ارائه، چاپ در خلاصه مقلات و CDهمایش به صورت کامل)
3. سميرا يگانه زاد، مصطفی مظاهری تهرانی، فخری شهيدی،بررسی اثر شير سويا بر ويژگی های ميکروبی، فيزيکوشيميایی و ارگانولپتيکی ماست پروبایوتيک.24-23 آبان 1386. هفدمين کنگره ملی صنايع غذايی کشور. اروميه. دانشگاه اروميه(پوستر، چاپ در خلاصه مقالات)
4. سميرا يگانه زاد، مصطفی مظاهری تهرانی، فخری شهيدی،بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ويژگی های ميکروبی، فيزيکوشيميایی و ارگانولپتيکی ماست پروبایوتيک.24-23 آبان 1386. هفدمين کنگره ملی صنايع غذايی کشور. اروميه. دانشگاه اروميه(پوستر، چاپ در خلاصه مقالات)
5. سيد محمد علي رضوي ،سميرا يگانه زاد،عليرضا صادقي، شيرين ابراهيم زاده ،اعظم نيازمند و فريما آقايي. بررسي برخي خصوصيات فيزيكي ارقام دانه كانولاي ايران.25-21 شهريور 1385 .دومين همايش و نمايشگاه بزرگ صنايع غذايي.اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان(سخنراني) (چاپ در مجموعه مقالات)
6. سميرا يگانه زاد ،مصطفي مظاهري تهراني .نقش پپتيد هاي فعال بيولوژيك حاصل از شير در تهيه مواد غذايي فانكشنال (سلامتي بخش).25-21 شهريور 1385 .دومين همايش و نمايشگاه بزرگ صنايع غذايي.اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان(پوستر) (چاپ در مجموعه مقالات)
7. سميرا يگانه زاد، سمانه علامتيان ، محمد باقر حبيبي نجفي. بررسي و مقايسه روش هاي تشخيص تقلب در عسل.18 و 19 خرداد 1385.اولين جشنواره و همايش ملي فرآورده‌هاي زنبورعسل و نقش آن در سلامت جامعه و درمان بيماري‌ها.اصفهان،سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان(پوستر) (پذيرش چاپ در مجموعه مقالات) (دريافت لوح تقدير از رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان)
8. محمد باقر حبيبي نجفي، سميرا يگانه زاد، الهام زائرزاده .بررسي ترکيبات شيميايي، خواص بيولوژيکي و کاربردهاي دارويي بره موم ( Propolis ).18 و 19 خرداد 1385.اولين جشنواره و همايش ملي فرآورده‌هاي زنبورعسل و نقش آن در سلامت جامعه و درمان بيماري‌ها.اصفهان،سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان (پوستر) (پذيرش چاپ در مجموعه مقالات)

1. Samira Yeganehzad ,Mostafa Mazaheri, Fakhri Shahidi, Studying the effects of total solid concentration of milk on microbial physiochemical and sensory properties of probiotic yoghurt. Accepted and Published in 10th Asean Food Conference 2007,Kuala Lampur,Malaysia,21-23 August 2007(poster)

2. Farideh Tabatabai ,Ali Mortazavi, Samira Yeganehzad Studying the Effects of Ultrasound Shock on Cell Wall Permeability and Survival of Some LAB in Yoghurt, Accepted and Published in 10th Asean Food Conference 2007,Kuala Lampur,Malaysia,21-23 August 2007(poster)

3. Farideh Tabatabai ,Ali Mortazavi, Samira Yeganehzad ,Studying the Effects of Heat and Cold Shock on Microstructure and Survival of Some LAB in Yoghurt. Accepted and Published in 10th Asean Food Conference 2007,Kuala Lampur,Malaysia,21-23 August 2007(oral).
4. Mohammad bagher Habibi, Samira Yeganehzad , Biotechnology and its impact on food security, food security conference, Oman 2009 (oral).

5. S. Yeganehzad, M. Mazaheri-Tehrani, formulation of soy-containing peanut spreads, international conference on food research 2010,22-24-Nov(Malaysia)(poster).

6. S. Yeganehzad, N. raoofi, M. Mazaheri-Tehrani, study on physicochemical and sensory properties of reduced fat soy-chocolate, international conference on food research 2010,22-24-Nov(Malaysia)(oral).


کتب منتشر شده
عملکرد و کاربرد انواع افزودنی‌های سلامتی بخش در صنايع لبنی، دکتر مصطفی مظاهری تهرانی، سميرا يگانه زاد، نفيسه واحدی، مرضيه معين فرد، انتشارات دانشگاه فردوسي، چاپ 1389 ) کتاب شایسته تقدیر در هفدمین دوره کتاب سال دانشجویی)
همکاری در تاليف کتاب کاربرد نانوبيوتکنولوژی در صنايع غذايی، دکتر مرتضوی و همکاران، انتشارات بنفشه، 1387.

برگزاری کارگاه های آموزشی 
بکاربرد افزودنی های سلامتی بخش در صنايع لبنی، شهرک فناوری صنايع غذايی، 4 ساعت (تدريس)
کاربرد اينترنت در صنايع غذايی، شهرک فناوری صنايع غذايی، 8 ساعت (تدريس)

مسئولیت های اجرایی
1- مدیر ارتباط با صنعت، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1391 تا کنون
2- عضو کارگروه همکاری های علمی- بین المللی پژوهشکده ،91 تا کنون
3- عضو کمیته علمی تخصصی فراوری خشکبار-دانشگاه جامع علمی کاربردی، 91 تا کنون
4- رئیس گروه توسعه صنعتی و فناوری، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور 1390تا 1391
5- کارشنارش ارشد مرکز خدمات فناوری و روابط بین الملل شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور 1388تا 1390
6- سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی1386-1387