2

آبان

بومی سازی چیلر جذب سطحی توسط محققان کشور

بومی سازی چیلر جذب سطحی توسط محققان کشور

7

مهر

گسترش همکاری های علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با مرکز اعتبار سنجی یونسکو

گسترش همکاری های علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با مرکز اعتبار سنجی یونسکو