فهرست تجهیزات


ردیف

نام دستگاه

1

کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتر جرمی(GCMS)

2

کروماتوگرافی گازی (GC)

3

اسپکترومتر جذب اتمی (AAS)

4

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

5

گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC)

6

اسپکترومتر نشری القایی  (ICP)

7

تفرق نور پویا (DLS)

8

الکتروریسی

9

بافت سنج

10

اسپکتروفتومتر  ماورای بنفش-مرئی

11

تنشیومتر

12

ویسکومتر چرخشی

13

استخراج سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن

14

استخراج سیال مادون بحرانی آب

15

الکتروفورز (Electrophoresis)

16

واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR)

17

خشک­ کن پاششی

18

خشک ­کن انجمادی

19

دستگاه هضم  COD

20

دستگاه اندازه­گیری BOD

21

آون خلاء

22

پلاریمتر

23

رفرکتومتر

24

هموژنایزر التراتورکس

25

پردازشگر فراصوت

26

همگن­ساز فشار بالا

27

اندازه ­گیری فعالیت آبی

28

دستگاه هضم با مایکروویو

29

دستگاه جداسازی غشایی

30

میدان­های پالسی قوی

31

بایوراکتور کشت سلولی/فرمانتور (Bioreactor/Fermentor)

32

ژل داکیومنتیشن (Gel Documentation)

33

دستگاه پوشش­ دهی غوطه وری

34

دستگاه پوشش ­دهی چرخشی

35

سانتریفوژ یخچال دار

36

شیکر انکوباتور یخچال دار

37

کوره الکتریکی

38

ژنراتور ازن

39

راکتور نوری

40

اتاقک رشد (Growth Chamber)

41

فریز 70- درجه سانتی­گراد (Deep Freezer)