امضای تفاهم نامه مشاوره، آموزش و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری با شرکت پلکان
امضای تفاهم نامه مشاوره، آموزش و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری با شرکت پلکان
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و شرکت پلکان در زمینه ارائه مشاوره، آموزش و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، این تفاهم نامه با توجه به نیاز مبرم فعالیت های پژوهشی و فناورانه این موسسه و پیچیدگی و تخصصی بودن امور مربوط به ثبت اختراع و حفاظت از منافع دستاوردهای معنوی اعضای پژوهشکده با موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان به امضا رسیده است.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده کلیه خدمات تخصصی پژوهشکده در حوزه مالکیت فکری از قبیل ثبت اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی در سطح ملی و بین المللی، مشاوره و پیشنهاد در خصوص بهترین راه حفاظت و صیانت از دارایی های فکری و معنوی پژوهشکده، مشاوره و نظارت بر تدوین متون اختراع و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی مرتبط توسط موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان با راعایت اصل محرمانگی ارائه خواهد شد.