بازدید مدیران پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از کارخانه نوشین شهد گلسان توس
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و مدیران گروه های پژوهشی از خط تولید کارخانه نوشین شهد گلسان توس به عنوان یکی از تولید کنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مدیران این مجموعه ضمن بررسی خط تولید کارخانه ذکر شده بر ضرورت باز مهندسی فرآیندها و تولید این شرکت تاکید کردند.
سرابایگی مدیر عامل کارخانه نوشین شهد گلسان توس در این جلسه بیان کرد: تولید نبات در کشور فقط تا مرحله پخت به صورت صنعتی انجام می شود و برای مکانیزه کردن تولید نبات نیاز به طراحی ماشین آلات صنعتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه از طرح های نو برای تولید و تنوع بخشی به محصول استقبال می کنیم افزود: امیدواریم همکاری انجمن تخصصی صنایع همگن تولید کنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی منجر به ایجاد تحول بنیادی در صنعت نبات استان شود.
همچنین در این بازدید از سوی اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پیشنهاد شد تثبیت رنگ زعفران در نبات، تولید نبات رژیمی و همچنین نبات فراسودمند به عنوان طرح پژوهشی اجرایی شود.