بازدید معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد