مدیر منطقه خراسان شرکت فرآورده های لبنی کاله از پژوهشکده بازدید کرد
مدیر منطقه خراسان شرکت فرآورده های لبنی کاله به منظور آشنایی بیشتر با توانمندی های تخصصی و گسترش همکاری های دوجانبه، از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در این بازدید ضمن آشنایی مدیران شرکت فرآورده های لبنی کاله با خدمات فنی، تخصصی، مشاوره ای، پژوهشی و آزمایشگاهی این موسسه پژوهشی جهت همکاری دوجانبه مورد بحث قرار گرفتند.
شایان ذکر است در این نشست بر لزوم امضای تفاهم نامه و بررسی امکان همکاری های آزمایشگاهی تاکید گردید.