معرفی

نشانی: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد – قوچان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

کدپستی : 76933-91851

صندوق پستی : 91895/157/356 


 

 
 

عضو هیات علمی و مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

دکتر علیرضا صادقیان

a.sadeghian@rifst.ac.ir

05135425360 

 
 

کارشناس کارآفرینی و تجاری سازی

مهندس سعید جلالیان

s.jalalian@rifst.ac.ir

05135425409

   

دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع – مرجع رسمی اداره ثبت اختراعات ایران

Patent@rifst.ac.ir

05135425362