طرح های خاتمه یافته سال 1385

سال 1385 :

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
44082003 اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت بر زعفران
مهندس محمد حسینی
دکترعبداله ملافیلابی
41083004 بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کار گیری فناوری نانو
دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده