طرح های خاتمه یافته سال 1386
سال 1386:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
45079006 بهينه سازي توليد و فرآوری کشمش دکتر عبدالمجید مسکوکی