طرح های خاتمه یافته سال 1388
سال 1388:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
45087004 بررسی منابع مواد اولیه جایگزین ملاس به عنوان سوبسترای خمیرمایه
دکتر عبدالمجید مسکوکی – دکتر محمد استادی
45083002 امکان استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده در روغن نباتی مایع و کره
مهندس عباس همتی کاخکی
44086004 امکان تشخیص وجود گلرنگ در زعفران با استفاده از روشهای مولکولی
مهندس عباس همتی کاخکی – مهندس احمد شریفی