طرح های خاتمه یافته سال 1389
سال 1389:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
42586001 طراحی و ساخت خط تمام مکانیزه تولید نان سنتی به روش صنعتی
مهندس رحیم بهنام نیک
42586003 بررسی استخراج قند از چغندر بااستفده از دستگاه مولد پالس های ولتاژ بالا
دکتر عباس پورزکی
42586003 جلد دوم: فرایند استخراج - بررسی استخراج قند از چغندر بااستفاده از دستگاه مولد پالس های ولتاژ بالا
دکتر عبدالمجید مسکوکی
45088001 بررسی امکان کاهش کلسترول در شیر با استفاده از بتاسیکلودکسترین
دکتر عبدالمجید مسکوکی -  سید حامد رضا بهشتی
44087002 بررسی اثرات پری بیوتیکی دو نمونه از گیاهان دارویی بومی کشور
دکتر مرضیه حسینی نژاد
45084005 تولید سیستم های امولسیونی پایدار با استفاده از امواج ما فوق صوت
دکتر رسول کدخدایی
45087003 استفاده از امواج فراصوت در تولید امولسیون و پوشینه دارکردن د-لیمونین
دکتر رسول کدخدایی
44086001 مطالعه ترکیبات فنولی در دوره رشد گیاه زعفران
دکترعلیرضا صادقیان – مهندس محمد حسینی
45087004 استخراج قند از چغندر بااستفاده ازميدان الكتريكي قوي پالسي
دکتر عبدالمجيد مسكوكي