طرح های خاتمه یافته سال 1390
سال 1390:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
42587002 طراحی و ساخت دستگاه استریلیزاسیون حرارتی مستقیم شير در مقياس آزمايشگاهی
دکتر علی فائزیان
44087001 بررسی سیتوژنتیکی گونه های زرشک بومی استانهای خراسان و علل بی دانگی زرشک زراعی
دکتر سید حسن مرعشی -  دکتر عبدالله ملافیلابی
--- مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه های به زراعی کشت کاسنی پاکوتاه در شرایط مشهد
دکتر احمد بالندری