طرح های خاتمه یافته سال 1393
سال 1393:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
--- ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻤﻐﻬﺎي ﺑﻮﻣﯽ رﯾﺤﺎن و ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻧﻮع روﻏﻦ در آب
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﻋﻤﺎدزاده - دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺿﻮي
42590001 اﺳﺘﺨﺮاج وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل زرﺷﮏ ﺑﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ CO2 وﻣﺎدون ﺑﺤﺮاﻧﯽ آب
دکتر علی فائزیان
23091008
بررسی جایگاه فراورده های غذایی فراسودمند در کشور و ارائه راهکار به صنایع هدف استان خراسان رضوی
دکتر سمیرا یگانه زاد
22092001 تهیه افشانه پودر ترکیبات موثره زعفران
دکتر بهروز قرآنی – دکتر رسول کدخدایی
41089001 بررسی مقایسه ای استخراج اسانس بابونه آلمانی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن، تقطیر با بخار آب و حلال
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز - مهندس محمد رضا عبدالهی مقدم
42590002 تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونه
دکتر علی فائزیان
21091003 بررسی امکان تولید فیلم های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی
دکتر راضیه نیازمند- دکتر محبوبه سرابی- دکتر معصومه مهربان