اعضای کمیته
اعضای کمیته:
نام و نام خانوادگی زمینه فعالیت سمت
دکتر عبدالمجید مسکوکی فناوری های نوین در صنایع غذایی
رئیس کمیته
دکتر راضیه نیازمند شیمی مواد غذایی (روغن ها، ایمنی موادغذایی، بسته بندی)
دبیر کمیته
دکتر مرضیه حسینی نژاد
بیوتکنولوژی مواد غذایی
عضو کمیته
دکتر سید مهدی زیارت نیا
بیوتکنولوژی گیاهی عضو کمیته
دکتر سعید صمدی زیست حسگرهای الکترونیکی عضو کمیته