دومین جلسه اندیشگاه سلامت و امنیت غذایی استان که زیر نظر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استانداری خراسان رضوی فعالیت می کند، در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این نشست به منظور بررسی راهکارهای اجرایی جهت  مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آلاینده های 8 محصول خام کشاورزی و راهکارهای کاهش و یا حذف آن  تشکیل گردید.