سخنرانی علمی با موضوع

سخنرانی علمی با موضوع

"نقش تحقیقات و فناوری های نوین در رشد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه"
  • تاریخ برگزاری
  • شنبه، 25 اسفندماه 1397
  • ساعت
  • 11:30 الی 13:30
  • زمان
  • 11:30 الی 13:30