ورود به بخش استارت آپ ها rocket

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1389 بعنوان یک بخش مستقل با تكیه بر دانایی و توسعه فراگیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و با تمرکز بر تامین زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب، در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیندها و در جهت دستیابی به اهداف و انجام ماموریت های پژوهشکده فعالیت می نماید.