ردیف نام و نام خانوادگیتحصیلات       سمت  
1قدیر رجب زاده   دکتری شیمی آلی ریاست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 
2 سید مهدی زیارت نیا دکتری بیوتکنولوژی گیاهی معاون پژوهشی پژوهشکده و نایب رئیس
3 عادل بیگ بابائی دکتری شیمی فیزیک معاون اداری و مالی پژوهشکده 
4جواد فیضی  دکتری شیمی تجزیه رئیس آزمایشگاه و دبیر