# توضیحات دسته بندی دانلود
1 الحاقيه شيوه نامه ترفيع سالانه اعضای هیأت علمی آئین نامه های داخلی download_icon
2 آئین نامه برگزاری انتخابات جهت پیشنهاد مدیران گروههای پژوهشی آئین نامه های داخلی download_icon