اتاق ایده پردازان ارائه موضوع نوآورانه

اینکه موضوع کاری شما در چه مرحله ای از دوره عمر فناوری باشد، موسسه می تواند با ارائه خدماتی تخصصی، به ارتقای سطح آمادگی فناوری و نیز به تسریع مراحل رشد و افزایش دوره عمر فناوری کمک نماید.

ثبت اطلاعات

شروع مطالعات علمي برای به دست آوردن ویژگي های اساسي فناوری
شروع اختراع با ملاحظه اصول اساسي، طرز کار و عملکرد فناوری
بیان تحلیلی و تجربی کارکرد و یا ویژگي های اصلي فناوری
یکپارچگي و تجميع اجزاء فني مهم با یکدیگر با هدف اثبات کارکرد اجزاء با یکدیگر
اثبات مدل نمونه و آزمایش آن در محیط شبیه سازی شده با فضای عملیاتی
نیاز به اخذ آزمون های تولید صنعتی و الزامات تکمیلی صنعتی سازی
نیازهای به ایجاد جنبه های نوآورانه