حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد