موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی دانشجوی غیر ایرانی می پذیرد

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خبر داد: با صدور مجوز از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مقطع دکتری پژوهش محور، دانشجوی غیر ایرانی می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» گفت: با توجه به امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی ظرفیت های علمی و انسانی، و پتانسیل های تحقیقاتی موجود در این مؤسسه، کمیته اجرایی اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم با پذیرش دانشجوی غیر ایرانی بورسیه و غیر بورسیه در این مؤسسه موافقت کرد.

وی افزود: بر اساس این مجوز مؤسسه مجاز است با رعایت مقررات و ضوابط قانونی به جذب دانشجوی پژوهش محور خارجی از سال جاری اقدام کند.