1 اطلاعات اظهارنامه
2 انتخاب نوع و مبلغ پرداخت
3 پرداخت
4 دریافت کد رهگیری

پرداخت هزینه ارزیابی

لطفاً فرم را به صورت كاملاً دقيق تكميل نماييد .