ورود به بخش استارت آپ ها rocket
مهدی پاشاخانی

مهدی پاشاخانی

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه

m.pashkhani@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425419-051  

دکتر بهاره عمادزاده

دکتر بهاره عمادزاده

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه

b.emadzadeh@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425385-051  

طیبه شجاعی

طیبه شجاعی

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه

Infolib@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425328-051