گروه نانو فناوری مواد غذایی یکی از گروه های پژوهشي پژوهشکده علوم و صنایع غذایی می باشد. محوریت کلی فعالیت در این گروه، استفاده از فناوری نانو در علوم و صنایع غذایی در قالب  انجام طرح های پژوهشی همچنین انجام اقدامات لازم به منظور تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی می باشد. بخشي از فعاليت هاي این گروه ارايه خدمات به سازمان ها و مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي از طریق اعضای هیات علمی، کارشناسان و آزمایشگاه های این گروه می باشد. این گروه همچنین با جذب دانشجو در مقطع دکتری صنایع غذایی به تربيت نيروهاي متخصص در گرایش های مختلف صنایع غذایی پرداخته است.

 

زمینه های پژوهشی گروه:

نانو و میکروکپسولی کردن غذا - داروها

نانوامولسیون ها

نانوساختار های پروتئینی و کربوهیدراتی به عنوان حامل های غذا و دارو

نانوکامپوزیت های پلیمری و بسته بندی های فعال

الکتروریسی و جایگذاری مولکولی با هدف رهایش تدریجی و انتقال هدفمند

مهندسی سطح و نانوکامپوزیت های معدنی

طراحی و سنتز نانوکاتالیست ها و فوتوکاتالیست ها

 

اعضای هیات علمی گروه:

نام و نام خانوادگیزمینه فعالیتمرتبه علمی
پروفسور گلین اوون فیلیپسهیدروکلوئیدپروفسور
دکتر بهاره عمادزاده (مدیر گروه)خواص فیزیکی محصولات غذاییدانشيار
دکتر آرام بستاننانو انکپسولاسیون استاديار
دکتر قدیر رجب زادهنانوساختارهای بیوپلیمریدانشیار
دکتر رسول کدخدایینانو ساختارهای کلوئیدیدانشیار
دکتر بهروز قرآنیالکتروریسیاستاديار
 دکتر سارا ناجی طبسی رئولوژی بیوپلیمرها و مواد غذاییاستاديار

 

کارشناسان گروه:

 

نام و نام خانوادگیعنوانآزمایشگاه
مهندس حسین رجب نژادکارشناس ارشد سم شناسیآزمونهای غیر مخرب
مهندس زینب زعفرانی کارشناس مهندسی تکنولوژی فنی شیربیوفیزیک
مهندس سحر صالحیکارشناس ارشد مهندسی موادتحقیقاتی فناوری نانو

 

آزمایشگاه های گروه:

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری

آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی

آزمایشگاه نانوساختار مواد غذایی