ورود به بخش استارت آپ ها rocket
معاونت اداری و مالی

مهندس سروش بشروئی شرق

معاون اداری و مالی
 
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

تلفن : 05135425420
نمابر : 05135425406
پست الکترونیکی
: s.boshrouei@rifst.ac.ir
 

 

حوزه معاونت اداري و مالي پژوهشکده متولي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در خصوص نظام اداري، مالي و مديريت منابع انساني پژوهشکده در قالب قوانين، مقررات و مصوّبات است، همچنین نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف و مصرف اعتبارات تخصیصی و اجراي قوانين و نظارت بر ضوابط مالي و اداري را بر عهده ‌دارد و زمينه لازم براي تحقق اهداف پژوهشکده را فراهم مي‌نمايد. - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی پژوهشکده ، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط؛ - رسیدگی به اهداف اجرایی پژوهشکده و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجادهماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی پژوهشگاه ؛ - نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل پژوهشکده و ارایه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط؛ - تعیین وضعیت موجود پژوهشکده از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی درراستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛ - ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس پژوهشکده درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛ - جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع پژوهشکده و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی پژوهشکده (اعم از پیمانی ، امانی و ...) ؛ - انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود؛ - تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های پژوهشکده - استقرارفرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف پژوهشکده - تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات پژوهشکده به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی پژوهشکده