ورود به بخش استارت آپ ها rocket

گردآوری گونه ها و دورگه های انواع مختلف یک نوع میوه در باغ کلکسیون، ثبت مشخصات آنها بر اساس یک روش استاندارد و ارزیابی ذخایر توارثی )ژرم پلاسم (، از گامهای بنیادین در برنامه های بهبود و پیشرفت محصول است . در این باغ کلکسیونها صفات مهمی همانند ویژگی های رویشی و زایشی، سازگاری به شرایط آب و هوایی، مقاومت به بیماریها و آفات و همچنین تنشهای محیطی ارزیابی و در برنامه های به نژادی مورد استفاده واقع می شوند.