ورود به بخش استارت آپ ها rocket

 

کدژنوتیپ 1-10

کدژنوتیپ 3-8

کدژنوتیپ 1-11

کدژنوتیپ 1-12

کدژنوتیپ 2-14

کدژنوتیپ 1-13


 

کدژنوتیپ 1-4

کدژنوتیپ2 -5

کدژنوتیپ 2-2

کدژنوتیپ 1-5

ژنوتیپ بی دانه