ورود به بخش استارت آپ ها rocketساختار موادغذایی از جمله عواملی است که بر سایر ویژگی های فیزیک وشیمیایی محصولات غذایی تأثیر می گذارد، به همین دلیل تا امروزه طراحی و بررسی این پارامتر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است.

آزمایشگاه نانوساختار موادغذایی با بهره گیری از تجهیزات مناسب در زمینه طراحی و بررسی ساختار محصولات غذایی آماده ارائه خدمات به صنایع، محققین و دانشجویان می باشد. انجام آزمونهای بررسی ساختار با استفاده از تکنیک های مختلف عکسبرداری و پردازش تصویر، سیستم فراصوت، گرماسنجی افتراقی و همچنین  طراحی و تولید نانوساختارهای غذایی با استفاده از فرایند الکترو ریسی بخشی از مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در این آزمایشگاه می باشد. میکروسکوپ نیروی اتمی ، سرعت سنج فراصوت ، الکتروریسی ،رنگ سنج، گرماسنجی روبشی تفاضلی از جمله تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه می باشند.