ورود به بخش استارت آپ ها rocket
جواد فیضی

جواد فیضی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

هیات علمی گروه ایمنی و کنترل کیفیت

j.feizi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425371-051 

سحر صالحی

سحر صالحی

کارشناس آزمایشگاه نانو فناوری و نانو ساختار

s.salehi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425319-051 

مرتضی محمدی

مرتضی محمدی

کارشناس آزمایشگاه فناوریهای نوین

دکتری علوم و صنایع غذایی

m.mohammadi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425307-051 

سمیرا یگانه زاد

سمیرا یگانه زاد

مسئول آزمایشگاه ارزیابی حسی

دکتری علوم و صنایع غذایی

s.yeganehzad@rifst.ac.ir

تلفن: 35425416-051 

زینب زعفرانی

زینب زعفرانی

کارشناس آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی

کارشناس صنایع غذایی

z.zaferani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425318-051 

مریم غیورکاظمی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی موادغذایی

کارشناس ارشد بیوشیمی

m.ghayoor@rifst.ac.ir

تلفن: 35425372-051 

زهرا خدابخشی

کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

کارشناس ارشد شیمی معدنی

p>z.khodabakhshi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425317-051 

اسما گلمکانی

کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

کارشناس ارشد شیمی آلی

a.golmakani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425379-051 

حسین موسوی اصل

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

کارشناس ارشد سم شناسی

h.rajabnejad@rifst.ac.ir

تلفن: 35425311-051 

فهیمه محمودی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

کارشناس ارشد بهداشت و کنترل کیفی

f.mahmoodi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425387-051 

عارفه کردجزی

کارشناس آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی

کارشناس ارشد صنایع غذایی

a.kordjazi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425366-051 

ساره حجی آبادی

کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی مواد غذایی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

s.hajiabadi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425312-051