ورود به بخش استارت آپ ها rocket
مسلم جهانی

مسلم جهانی

هیات علمی گروه شیمی مواد غذایی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

m.jahani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425371-051 

سحر صالحی

سحر صالحی

دکتری مهندسی مواد- بیومواد

کارشناس آزمایشگاه نانو فناوری و نانو ساختار

s.salehi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425319-051 

مریم غیور

مریم غیور کاظمی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی- بیوشیمی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

m.ghayoor@rifst.ac.ir

تلفن: 35425372-051 

زهرا خدابخشی

زهرا خدابخشی

کارشناس ارشد شیمی معدنی

کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

و دبیرخانه آزمایشگاه ها

z.khodabakhshi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425317-051 

زینب زعفرانی

زینب زعفرانی

کارشناسی صنایع غذایی

کارشناس آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی

z.zaferani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425318-051 

اسما گلمکانی

کارشناس ارشد شیمی آلی

کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

a.golmakani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425379-051 

فهیمه محمودی

کارشناس ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

f.mahmoodi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425311-051 

عارفه کردجزی

کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناس آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی

a.kordjazi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425366-051 

ساره حجی آبادی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی مواد غذایی

کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی مواد غذایی

s.hajiabadi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425312-051 

علی بهنام نیک

کارشناس آزمایشگاه مرکزی و ماشین آلات صنایع غذایی

دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی

a.behnamnik@rifst.ac.ir

تلفن: 35425378-051 

علی مقدم

دکتری شیمی کاربردی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

a.moghadam@rifst.ac.ir

تلفن: 35425307-051 

مهسا اسماعیل زاده

کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی 

 کارشناس آزمایشگاه زیست فناوری

m.esmaelzadeh@rifst.ac.ir

تلفن: 35425397-051