ورود به بخش استارت آپ ها rocket


آزمایشگاه زیست فناوری با بهره گیری از تجهیزات عمومی و اختصاصی شامل بيورأكتور ها و فرمانتورهاي کشت سلول های گیاهی و میکروبی، کشت بافت گیاهی، استخراج RNA و DNA ، به کارگیری سامانه PCR  و تکنیک های ژن کلونینگ به انجام تحقیقات در زمینه علوم زیستی به ویژه در حوزه علوم و صنایع غذایی ، توليد پري بيوتیكها و پروبيوتیكها فرآيندهاي تخمير ، توليد متابوليتهاي ثانویه با كاربري غذايي می پردازد. برخی تجهیزات موجود درآزمایشگاه زیست فناوری عبارتند از:  Gel Documentation & Analysis ، Real Time PCRاستریو میکروسکوپ، سانتریفوژ یخچالدار، دستگاه کنترل کننده گرمایی، الکتروفورز افقی و عمودی واتاقک رشدگیاهان،نانو دارپ، تانک ازت 35 لیتری دهانه تنگ با 6 کانستر، DeepFreezer  و لامینارفلو مي باشد.