ورود به بخش استارت آپ ها rocket


مهمترین وظیفه آزمایشگاه شیمی مواد غذایی، انجام آزمایشهاي شیمیایی با روشهای کلاسیک و دستگاهی بر روي کلیه نمونه هاي مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی طبق استانداردهاي ملی و پروانه هاي ساخت، برگه هاي آنالیز و مراجع بین المللی نظیر کدکس، می باشد. از مهمترین تجهیزات این آزمایشگاه می توان به اسپکتروفتومتر ماورای بنفش-مرئی، انواع آون و انکوباتور، pH متر و هدایت سنج، رفرکتومتر و پلاریمتر و ... اشاره کرد.