ورود به بخش استارت آپ ها rocket

ردیف

آزمایشگاه

نام دستگاه

شرح خدمت آزمایشگاهی

1

مرکزی

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC)

اندازه‌گیری مایکوتوکسین ها، متابولیتهای زعفران، ویتامین D، بربرین، گلیسریزین، رنگها در مواد غذایی و ..

2

مرکزی

کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتر جرمی (GC-MS)

سموم دفع آفات نباتی، اسانس ها و ...

3

مرکزی

کروماتوگرافی گازی (GC-FID)

اسیدهای چرب، استرول های گیاهی، الکلها و ....

4

مرکزی

جذب اتمی (شعله)

ریز مغذی ها و فلزات سنگین

5

مرکزی

جذب اتمی (کوره)

فلزات سنگین

6

مرکزی

اسپکتروفتومتر UV-VIS

کروسین، سافرانال،  پیکروکروسین در زعفران و رنگ‌ها در مواد غذایی، نیترات، نیتریت، فسفات، فلوراید، بورو...

7

نانوفناوری

فراصوت

تهیه دیسپرسیونها،خردکردن سلول، هموژنیزاسیون،امولسیفیکاسیون

8

نانوفناوری

دیپ کوتر

ایجاد پوشش نانومتری

9

نانوفناوری

اسپین کوتر

ایجاد پوشش نانومتری

10

نانوفناوری

فتو راکتور

تست فوتو کاتالیستی

11

نانوفناوری

فوتوراکتور

تست UV

12

 

نانوفناوری

دستگاه تفرق نور پویا (DLS)

تعیین جرم مولکولی، انالیز اندازه ذرات سوسپانسیون، انالیز اندازه ذرات پودری، پتانسیل زتا، اندازه ذرات و پتانسیل ذرات

13

نانوفناوری

انکوباتور شیکر دار

جهت رشد سلول،  شبیه سازی محیط معده و روده

14

نانوفناوری

توراکس

همگن سازی

15

نانوساختار

میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)

ریز ساختار و مورفولوژی

16

نانوساختار

گرما سنجی افتراقی DSC

رفتار حرارتی

17

بیوفیزیک

الکتروریسی

تولید الیاف نانو

18

بیوفیزیک

همگن‌ساز فشاربالا

همگن کردن، خردکردن ذرات

19

بیوفیزیک

ویسکومتر استوانه ای چرخشی

گرانروی، رفتار جریان

20

بیوفیزیک

تنشیومتر

چگالی، کشش سطحی(ویلهلمی)، کشش سطحی(دونوی)، کشش بین سطحی، نقطه تشکیل میسل(CMC)، ضریب خیسی پودر، زاویه تماس

21

نانوساختار

دستگاه تفرق نور پویا (DLS)

تعیین جرم مولکولی، انالیز اندازه ذرات سوسپانسیون، انالیز اندازه ذرات پودری، پتانسیل زتا، اندازه ذرات و پتانسیل ذرات

22

نانوساختار

میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)

ریز ساختار و مورفولوژی

23

نانوساختار

گرما سنجی افتراقی DSC

رفتار حرارتی

24

فرآوری

اسپری درایر

خشک کن پاششی

25

فرآوری

فریز درایر

خشک کن سرمایشی

26

فرآوری

آون تحت خلا

خشک کردن در شرایط خلاء

27

فرآوری

پلاریمتر دیجیتال

اندازه گیری  چرخش نوری

30

فرمولاسیون مواد غذایی

دراژه سازی

ایجاد پوشش شکلات، روکش قرص و طعم دهنده ها

31

فرمولاسیون مواد غذایی

همزن حرفه ای با دور بالا

همزن با ظرفیت 5/1 کیلو گرم در هر مرتبه

32

فرمولاسیون مواد غذایی

پرس دستی قرص

قابل استفاده در تولید قرص

33

فناوری‌های نوین

Texture Analyzer

آنالیز بافت

34

فناوری‌های نوین

تفرق نور ایستا (SLS)

پارامترهای توزیع اندازه ذرات

35

فناوری‌های نوین

فوق بحرانی  دی اکسید کربن

استخراج

36

فناوری‌های نوین

دستگاه مادون بحرانی آب

استخراج

37

فناوری‌های نوین

دستگاه PEF

فرآوری

38

فناوری‌های نوین

دستگاه UF

جداسازی غشایی

39

فناوری‌های نوین

پرس هیدرولیک

-

40

فناوری‌های نوین

کدورت سنج

تعیین کدورت محلول‌ها، شربت‌ها، آبمیوه‌ها و ...

41

فناوری‌های نوین

تجهیزات گاززنی

گازدار کردن محلول‌ها

42

فناوری‌های نوین

تجهیزات خلا بالا

فراوری تحت خلا

43

فناوری‌های نوین

دستگاه فشار هیدرواستاتیک بالا

استخراج

44

فناوری‌های نوین

خشک کن کابینی

خشک کردن

45

زیست‌فناوری

الکتروفورز SDS-PAGE

مطالعه پروتئین­ها

46

زیست‌فناوری

بیوراکتور (فرمانتور)

شرایط بهینه برای تولید متابوليت­های خاص

47

زیست‌فناوری

فریزر 70- (Deep freeze)

نگهداری نمونه­های زیستی

48

زیست‌فناوری

PCR

)تکثیر قطعه DNA  (

49

زیست‌فناوری

Real Time PCR

تکثیر قطعه DNA همراه با زمان هر تکثیر

50

زیست‌فناوری

نانودراپ

تعیین درصد خلوص DNAاستخراج‌شده

51

زیست‌فناوری

میکروسانتریفیوژ یخچال­دار

تفکیک مواد

52

زیست‌فناوری

شیکر انکوباتور یخچالدار

رشد نمونه­های زیستی

53

میکروبیولوژی

اتوکلاو، انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی (معمولی، یخچال دار، شیکردار)، میکروسکوپ، استوماچر، هود لامینار کلاسII، سیستم خلاء، اسپکتروفتومتر

شناسایی و شمارش باکتری در مواد غذایی

54

میکروبیولوژی

اتوکلاو، انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی ( معمولی، یخچال دار و شیکردار )، میکروسکوپ، استوماچر، هود لامینار کلاسII

شناسایی و شمارش کپک در مواد غذایی

55

میکروبیولوژی

اتوکلاو، انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی ( معمولی، یخچال دار)، میکروسکوپ، استوماچر، هود لامینار کلاسII

شناسایی و شمارش مخمر در مواد غذایی

56

میکروبیولوژی

اتوکلاو، انواع انکوباتورهای (معمولی یخچال دار، شیکردار)، هود لامینار کلاسII، اسپکتروفتومتر

تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی رشد میکروارگانیسم ها در اسانس ها و عصاره ها به روش MIC

57

میکروبیولوژی

اتوکلاو، انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی (معمولی، یخچال دار)، هود لامینار کلاسII، اسپکتروفتومتر

تعیین حداقل غلظت کشندگی رشد میکروارگانیسم ها در اسانس ها و عصاره ها به روش MBC

58

میکروبیولوژی

اتوکلاو، انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی ( معمولی، یخچال دار)، هود لامینار کلاسII، اسپکتروفتومتر

تعیین هاله عدم رشد به روش انتشار در چاهک و دیسک دیفیوژن

 

 

59

شیمی

جذب اتمی (کوره، شعله)

ICP

فلزات سنگین  و ریز مغذیها (سرب، کادمیوم، ارسنیک ،آهن ، روی ، مس، سدیم ، پتاسیم ، و...) در موادغذایی،  آب، خاک ، پساب و..

 

 

 

 

 

 

 

60

شیمی

اسپکتروفتومتر UV-VIS

کلیه آزمونهای فیزیکوشیمیایی آب های آشامیدنی، معدنی، سطحی، خاک؛ پساب،  کلیه آزمونهای فیزیکوشیمیایی مواد غذایی

 کلیه آنیونها (نیتریت، نیترات، سولفات، سولفید، بور، فلوراید ،فسفات،فنل، کلراید ،آمونیاک،TKN و ...

آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی

اندازه گیری COD، BOD

61

شیمی

هضم مایکروویو

سنتز و آماده سازی  نمونه