• مدارك مورد نياز جهت عضويت

• فرم عضويت


- متقاضیان خارج از موسسه پژوهشی  با توجه به فايل‌هاي ذيل نسبت به عضويت در كتابخانه و مركز اسناد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اقدام نمایند.

- متقاضيان داخل موسسه پژوهشی  با در دست داشتن كارت دانشجويي و كارت شناسايي معتبر به صورت حضوری به كتابخانه موسسه پژوهشی مراجعه فرمايند.