ورود به بخش استارت آپ ها rocket

حضور غیاب دانشجویان

در صورت عدم حضور بدون اطلاع دانشجو در پژوهشکده به مدت بیش از یک ماه، استاد راهنما یا مدیر گروه موظف به ارائه گزارش غیبت به دفتر آموزش می باشند در نهایت شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی جهت تعیین وضعیت وی اعلام نظر می نماید.>
ارائه مدرک زبان جهت دفاع از رساله دکتری
دفاع از رساله دکتری منوط به ارائه مدرک قبولی یکی از  آزمون های زبان ذیل با کسب حداقل نمره مشخص شده می باشد.

  

ردیف آزمون زباننمره قبولی
1MCHE50
2TOLIMO450
3IELTS5
4TOFEL440